Tu học Word,Thu thuat word P8


71. So saùnh cheá ñoä cheøn (insert) vaø cheá ñoä goõ choàng (overtype) trong word ?
Maëc ñònh, word nhaäp vaên baûn trong cheá ñoä insert (cheøn), sao cho khi cheøn theâm töø ôû giöõa doøng vaên baûn, cuïm töø ôû beân phaûi töø môùi seõ dôøi sang phaûi ñeán phía tröôùc. Tuy nhieân, cuõng coù theå vaän haønh trong cheá ñoä overtype (goõ choàng), sao cho töø ñöôïc goõ vaøo seõ thay theá töø ôû vò trí ñoù thay vì ñaåy noù sang phaûi.
Muoán chuyeån sang cheá ñoä overtype, nhaán nuùt ovr treân thanh traïng thaùi, hoaëc choïn tools – options, choïn theû edit, roài nhaáp choïn overtype mode

72. Toâi loay hoay maõi vaãn khoâng ñoåi ñöôïc ñôn vò ño trong word. Laøm theá naøo baây giôø?

Thöôùc ño ôû ñaàu cöûa soå taøi lieäu chæ ra chieàu roäng cuûa doøng vaên baûn, vaø baát kyø böôùc tab hoaëc khoaûng thuït vaøo. Maëc ñònh, ñôn vò cuûa thöôùc ño laø inch
Neáu thöôùc ño chöa hieån thò ôû ñaàu cöûa soå taøi lieäu, nhaáp choïn menu view – ruler
Vieäc thay ñoåi ñôn vò ño seõ aûnh höôûng ñeán taát caû caùc muïc coù söû duïng ñôn vò ño nhö ñònh daïng trang giaáy, kích thöôùc hình aûnh…
Muoán thay ñoåi ñôn vò ño, thöïc hieän nhö sau:

1. Nhaáp choïn menu tools – options
2. Trong hoäp thoaïi options, choïn theû general
3. ÔÛ muïc measurement units, choïn ñôn vò ño tuyø yù baèng caùch nhaáp choïn noù trong hoäp danh saùch xoå xuoáng
4. Nhaáp OK

73. Taïi sao khoâng thuït vaøo phím tab hoaëc spacebar?
Trong word, coù söï khaùc bieät lôùn giöõa caùch thuït vaøo baèng phím tab/spacebar vôùi vieäc duøng caùc daáu indent
Trong word, neáu nhaán phím tab hoaëc phím spacebar seõ cheøn moät nhoùm kyù töï traéng vaøo doøng. Khi nhaán tab ñeå thuït vaøo doøng ñaàu cuûa ñoaïn trong taøi lieäu môùi chaúng haïn, coù nghóa baét ñaàu doøng naøy baèng caùc kyù töï traéng. Coù hai vaán ñeà phaùt sinh:
Phaûi nhaán phím tab ôû ñaàu moãi ñoaïn ñeå thuït vaøo moät caùch nhaát quaùn
Sau ñoù neáu troän ñoaïn naøy vôùi ñoaïn naèm ngay beân treân, word seõ di chuyeån khoaûng caùch tab hoaëc kyù töï traéng thöøa theo ñoaïn ñoù
Baïn phaûi maát coâng xoùa böôùc tab ñeå coù ñöôïc khoaûng caùch thích hôïp
Traùi laïi, khi ñònh khoaûng thuït vaøo. Word phaûi baét ñaàu ñoaïn taïi vò trí cuï theå treân doøng. Vieäc laøm naøy coù hai öu theá:
Coù theå deå daøng troän ñoaïn naøy vôùi ñoaïn naèm ngay beân treân, vì khoâng heà coù kyù töï traéng thöøa naøo xen giöõa chuùng
Word seõ töï ñoäng thuït vaøo moïi ñoaïn, vì xaùc laäp ñöôïc thöïc hieän cuøng vôùi caùc xaùc laäp ñònh daïng ñoaïn khaùc moãi laàn nhaán phím enter
Haõy söû duïng caùc daáu indent cuûa word baát kyø khi naøo coù theå, nhaèm tieát kieäm thôøi gian vaø baûo ñaûm ñöôïc tính nhaát quaùn trong ñònh daïng

74. So saùnh hanging indent vaø left indent

Thoaït troâng, hanging indent coù theå töông töï left indent, coù ñieàu ôû vò trí khaùc, vì vaäy coù nhieàu ngöôøi ñaõ cho raèng khoâng coù gì khaùc bieät giöõa hai daáu naøy. Nhöng maø coù ñaáy:
Khi di chuyeån daáu left indent, daáu first line indent cuõng di chuyeån theo, do ñoù moái quan heä giöõa khoaûng thuït vaøo cuûa doøng ñaàu so vôùi caùc doøng coøn laïi trong ñoaïn naøy vaãn ñöôïc duy trì
Khi di chuyeån daáu hanging indent, daáu first line indent vaãn yeân vò taïi choã, vì theá moái quan heä khoaûng thuït vaøo cuûa doøng ñaàu so vôùi caùc doøng coøn laïi trong ñoaïn seõ thay ñoåi

75.Toâi muoán ñònh leà roäng hôn hoaëc heïp hôn cho chæ moät vaøi trang vaên baûn trong taøi lieäu thì seõ phaûi laøm sao?
Muoán ñònh leà roäng hôn hoaëc heïp hôn cho chæ moät trang, thöïc hieän nhö sau:
1. Choïn khoái vaên baûn treân trang ñoù.
2. Nhaáp choïn menu file – page setup
3. Ñònh laïi caùc xaùc laäp leà (treân, döôùi,traùi, phaûi) môùi
4. Trong muïc apply to choïn selected text trong danh saùch xoå xuoáng
5. Nhaáp OK
Khi aáy word seõ töï ñoäng ñònh daïng leà cho khoái vaên baûn ñaõ choïn. Nhöõng phaàn vaên baûn naøo khoâng cuøng kieåu ñònh daïng leà seõ ñöôïc ñaåy qua caùc trang khaùc

76. Toâi nghe noùi nhieàu veà ñaëc tính zoom, vaäy noù coù coâng duïng gì vaäy?

Ngoaøi khaû naêng hieån thò taøi lieäu ôû nhieàu khung nhìn khaùc nhau, word coøn cho pheùp phoùng to / thu nhoû noäi dung taøi lieäu nhôø vaøo ñaëc tính zoom. Phoùng to taøi lieäu giuùp xem ñöôïc nhöõng chi tieát nhoû trong hình aûnh. Thu nhoû taøi lieäu raát coù ích khi caàn hieån thò nhieàu phaàn cuûa taøi lieäu treân maøn hình.
Vieäc phoùng to thu nhoû taøi lieäu ñöôïc thöïc hieän thoâng qua menu View/Zoom.Khi söû duïng ñaëc tính zoom, phaûi ñònh roõ tæ leä thu phoùng cho noäi dung taøi lieäu :ví duï, kích thöôùc thöïc teá laø 100%.
Ñaëc tính zoom chæ thay ñoåi caùch xem taøi lieäu, chöù khoâng aûnh höôûng ñeán côõ chöõ hoaëc kích thöôùc hình aûnh seõ ñöôïc in ra hay hieån thò treân Web.

77. Hình nhö Word cho pheùp ñaët teân taäp tin daøi ñeán 255 kí töï thì phaûi ?
Ñuùng coù theå ñaët teân taäp tin daøi toái ña 255 kí töï (keå caû kí töï traéng ) trong Word, nhöng khoâng ñöôïc duøng daáu gaïch xieân vaø moät vaø kí töï khaùc, vì Microsoft Windows söû duïngchuùng ñeå nhaän dieän vò trí taäp tin. Neáu coá löu taäp tin, Word seõ hieån thò thoâng ñieäp cho bieát noù khoâng theå ñònh vò thö muïc, chaéc chaén ñaõ duøng kí töï khoâng thích_hôïp trong teân taäp tin.
Moät lôøi khuyeân laø neân ñaët teân taäp tin gaén goïn, khoaûng 8 kí töï laø vöøa.

78. Laøm theá naøo ñeå Word nhaän bieát thö muïc hieän haønh ?

Thö muïc hieän haønh hieån thò trong hoäp thoaïi Open hoaëc Save As laø thö muïc sau cuøng ñöôïc môû taäp tin töø ñoù hoaëc löu taäp tin vaøo ñoù. Neáu vöøa khôûi ñoäng Word, thö muïc hieän haønh laø moät ñòa ñieåm ñònh saün, chaúng haïn thö muïc Mydocument.
Neáu môû hoaëc löu haàu heát taøi lieäu trong cuøng thö muïc, coù theå thay ñoåi ñòa ñieåm maëc ñònh cho taøi lieäu, ñeå Word luoân khôûi ñoäng taïi ñòa ñieåm naøy khi môû hoaëc löu taäp tin. Muoán ñònh laïi ñòa ñieåm maëc ñònh cho taøi lieäu Word, duøng thanh menu Tools treân thanh menu cuûa Word :
1. Nhaáp choïn menu Tools/Options môû hoäp thoaïi Options.
2. Choïn theû File Locations. Theû naøy chöùa danh saùch daïng thöùc taøi lieäu vaø ñòa ñieåm maëc ñònh hieån thò.
3. Choïn Documen töø danh saùch File Type vaø nhaáp nuùt Modffy.
4. Trong thoaïi Modffy Location choïn thö muïc mong muoán ôû hoäp Look in, ñeå teân thö muïc naøy xuaát hieän ôû hoäp Folder name.
5. Nhaáp nuùt Ok.
Kieåm tra nhaèm baûo ñaûm ñòa ñieåm thö muïc hieån thò cho caùc Documen ñaõ ñuùng.
Nhaáp nuùt Ok ñoùng hoäp thoaïi Options.

79.Word xöû lyù vaên baûn cheøn nhö theá naøo ?
Hoäp thoaïi Insert File hoaït ñoäng gioáng nhö hoäp thoaïi Open, nhöng noù khoâng hoã trôï nhieàu daïng thöùc taäp tin khaùc nhau.Word seõ coá heát söùc ñeå ñònh daïng vaên baûn hay döõ lieäu ñöôïc cheøn vaøo taäp tin.
Neáu cheøn taäp tin Word (.dos) vaøo taøi lieäu vaø vaên baûn trong taäp tin ñöôïc ñònh daïng khaùc vôùi vaên baûn trong taøi lieäu. Word seõ cheøn vaên baûn maø vaãn giöõ nguyeân thoâng tin ñònh daïng. Tuy nhieân Word khoâng nhaäp baát kyø stype naøo gaén lieàn vôùi vaên baûn cheøn vaøo.
Neáu cheøn taäp tin maø Word khoâng coù boä chuyeån ñoåi daïng thöùc cho taäp tin ñoù. Word coá môû taäp tin hoaëc hieån thò thoâng baùo cho bieát taäp tin khoâng môû ñöôïc.
Ñeå ñôõ maát coâng ñònh daïng laïi hoaëc traùnh raéc roái, haõy söû duïng taøi lieäu Microsoft Office khi cheøn taäp tin.
Muoán baûo toaøn dung löôïng taäp tin khi cheøn löôïng lôùn döõ lieäu töø taäp tin khaùc, neân cheøn lieân keât taäp tin thay vì cheøn chính taäp tin. Ñeå thöïc hieän ñaùnh daáu choïn oâ Link to File trong hoäp thoaïi Insert File.

80. YÙ töôûng taïo template:
Taïo vaø söû duïng Template cho ñuû loaïi muïc ñích. Sau ñaây laø yù ñaùng suy nghó :
Taïo template taøi lieäu coâng ty nhö template Bank docume treân trang General roài löu style, phím taét, macro vaøo ñeå thöïc thi kieåu maãu taøi lieäu chuaån cho coâng ty. Ñaët vaøo thö muïc templates treân maùy phuïc vuï maïng hay phaân phaùt cho ngöôøi khaùc trong coâng ty keøm theo chæ daãn veà ñòa chæ caát giöõ trong thö muïc Template trong ñóa cöùng cuûa hoï.
Taïo templates fax hay thö cho caù nhaân hoaëc coâng ty thöôøng xuyeân gôûi thö töø hay fax. Baïn ñôõ phaûi goõ vì teân caù nhaân hoaëc coâng ty cuøng vôùi thoâng in lieân heä ñeàu xuaát hieän treân moãi taøi lieäu môùi.
Taïo templates chöùa style, phím taét, menu hay thanh coâng cuï cho ñuû loaïi döï aùn. Baèng caùch taïo menu, thanh coâng cuï vaø leänh theo yù rieâng, coù theå laäp moâi tröôøng Word toái öu cho töøng loaïi döï aùn.
Duøng templates ñeå chuaån hoùa kieåu ñònh daïng cho caùc taøi lieäu phöùc taïp nhö baûn tin hoaëc saùch.
Neáu thaáy cöù phaûi goõ maõi moät thoâng tin hay cöù hieäu chænh maõi moät xaùc laäp ñònh daïng trong taøi lieäu, haõy template ñeå khoûi maát coâng thöïc hieän cho nhöõng taøi lieäu sau naøy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s