Tu học Word,Thu thuat word P5


41. Laøm sao thay ñoåi cheá ñoä canh leà ñoaïn vaên baûn trong moät baûng?
Nhaäp vaên baûn treân baûng cuõng tuaân theo quy taéc ñònh daïng ñoaïn vaên baûn nhö ñoái vôùi ñoaïn vaên baûn bình thöôøng. Do ñoù vieäc ñònh daïng laïi caùc muïc trong baûng vaãn theo leà loái chung. Cuï theå, haõy thao taùc nhö sau:
1. Choïn caùc oâ, caùc haøng hay caùc coät muoán hay ñoåi cheá ñoä canh vaên baûn.
2. Nhaáp choïn menu Format -> Paragraph, hoäp thoaïi Format Paragraph xuaát hieän.
3. Choïn theû Indents and Spacing.
4. Choïn caùc cheá ñoä canh chænh leà khaùc nhau trong hoäp thoaïi Alignment.
5. Nhaáp OK.
Ñeå cho nhanh, sau khi choïn caùc oâ, caùc coät hay haøng caàn thieát, nhaáp vaøo bieåu töôïng canh leà treân thanh coâng cuï ñònh daïng
Coù caùc nuùt khaùc nhau öùng vôùi töøng cheá ñoä canh chænh leà: canh traùi(Align Left), canh phaûi (Align Right), canh giöõa (Center) hoaëc canh ñeàu hai beân (Justify).

42. Laøm sao ñeå thay ñoåi chieàu roäng cuûa coät trong baûng?
Luùc ñaàu, Word taïo caùc coät cuûa baûng coù chieàu roäng nhö nhau. Tuyø theo yeâu caàu, vaãn coù heå ñieàu chænh chieàu roäng cuûa coät. Coù theå chuû ñoäng thay ñoåi chieàu roäng coät hoaëc cho Word toaøn quyeàn ñieàu chænh coät theo noäi dung. Thao taùc nhö sau:
1. Ñöa ñieåm cheøn vaøo coät caàn thieát, coù theå choïn ñoàng thôøi nhieàu coät neáu muoán chuùng coù chieàu roäng nhö nhau.
2. Nhaáp choïn menu Table -> Cell Height and Width.
3. Khi hoäp thoaïi Cell Height and Width xuaát hieän, nhaáp choïn theû Column.
4. Ñònh chieàu roäng cuï theå cuûa coät baèng caùch goõ soá ño vaøo oâ Width of Column vaø nhaáp OK. Neáu muoán Word töï ñieàu chænh chieàu roäng coät thì choïn AutoFit.
Ñieàu chænh chieàu roäng coät baèng caùch keùo ñieåm phaân chia töông öùng treân thöôùc ngang (Neáu chöa thaáy thöôùc thì hieån thò noù).
+ Caùch khaùc:
Ñöa con troû vaøo ñöôøng keû ñöùng, ñeå con troû chuyeån thaønh hình muõi teân “hai ñaàu traùi phaûi”, roài keùo ñöôøng keû aáy ñeán vò trí môùi. Ñoäng taùc naøy coù taùc duïng thu heïp hay môû roäng coät ôû beân traùi ñöôøng keû.
Ñieàu ñaùng chuù yù laø: Do söï thu heïp hay môû roäng moät coät, moïi coät ôû beân phaûi coät aáy seõ bò xeâ dòch ngang, sang phaûi hay sang traùi. Do ñoù, chieàu roäng toaøn baûng toaøn baûng seõ taêng leân hay giaûm xuoáng. Muoán cho chieàu roäng toaøn baûng khoâng ñoåi, nhaán phím Shift hay Ctrl khi keùo ñöôøng keû ñöùng.
Khi nhaán giöõ phím Shift vaø keùo ñöôøng keû ñöùng, coät beân traùi ñöôøng keû bò thu heïp thì coät beân phaûi ñöôïc môû roäng ra.
Coøn khi nhaán giöõ phím Ctrl vaø keùo ñöôøng keû ñöùng, moïi coät beân phaûi ñöôøng keû ñöôïc ñieàu chænh laïi ñoàng loaït vaø coù chieàu roäng nhö nhau.

43. Coù theå phaân chia moät haøng cuûa baûng ôû choã sang trang hay khoâng ?
Khoâng coù trôû ngaïi gì !Word cho pheùp chia haøng taïi choã sang trang, nhôø ñoù moät phaàn cuûa haøng naèm ôû trang tröôùc, moät phaàn naèm ôû trang sau. Moät ñöôøng chaám chaám xuaát hieän bieåu thò choã sang trang.
1. Choïn haøng muoán phaân chia.
2. Nhaáp choïn menu Table -> Cell Height and Width, hoäp thoaïi Cell Height and Width xuaát hieän, nhaáp choïn theû Row.
3. Ñaùnh daáu choïn oâ Allow row to break across pages, roài nhaáp OK.
Neáu khoâng choïn oâ Allow row to break across pages, khi khoâng ñuû choã cho haøng ôû cuoái trang, Word töï ñoäng “beâ” nguyeân haøng ñoù sang trang sau.Khi Word chaët moät haøng ngay choã sang trang, thì moät haøng laám chaám seõ xuaát hieän ngang qua moät hoaëc nhieàu oâ treân baûng.

44. Toâi khoâng muoán haøng cuûa baûng bò chia ra ôû choã sang trang. Vaäy phaûi laøm sao?
Ñeå Word khoûi chia haøng taïi choã sang trang, thöïc hieän nhö sau:
1. Choïn caùc haøng khoâng muoán chia.
2. Nhaáp choïn menu Table -> Cell Height and Width, hoäp thoaïi Cell Height and Width xuaát hieän. Nhaáp choïn theû Row.
3. Xoaù choïn oâ Allow row to break across pages, roài nhaáp OK.

45. Toâi ñöa coâng thöùc vaøo baûng nhöng khoâng thích caùi caùch maø Word theå hieän keát quaû : daáu Ñoâ-la, caùc chöõ soá thaäp phaân…Cho chuùng bieán ñoåi ñi ñöôïc khoâng?
Nhöõng chi tieát daáu ñoâ-la, caùc chöõ soá thaäp phaân… thuoäc caùc daïng thöùc ñöôïc aùp duïng. Caùc coâng thöùc cuûa Word coù theå cho keát quaû theo daïng coâng thöùc maëc nhieân hoaëc daïng coâng thöùc rieâng.
Daïng thöùc maëc nhieân ñöôïc thieát laäp trong hoäp thoaïi Regional Settings(thuoäc Control panel cuûa Windows). Neáu caùc trò soá duøng trong coâng thöùc khoâng coù phaàn thaäp phaân, keát quaû cuûa coâng thöùc seõ coù phaàn thaäp phaân toái thieåu thoâi(theå hieän hai chöõ soá sau daáu chaám thaäp phaân ). Neáu caùc trò soá duøng trong coâng thöùc coù nhöõng kí töï ñònh daïng naøo ñoù nhö daáu ñoâ-la hay daáu phaåy chæ haøng ngaøn, keát quaû thu ñöôïc cuõng seõ coù caùc daáu ñoù.
Muoán thay ñoåi daïng thöùc cuûa keát quaû tính toaùn, coù theå laøm nhö sau:
1. Di chuyeån ñieåm cheøn ñeán coâng thöùc muoán thay ñoåi ñònh daïng.
2. Choïn menu Table ->Formula.Khi hoäp thoaïi Formular xuaát hieän, thì coâng thöùc ôû oâ hieän haønh xuaát hieän ôû oâ Formular.
3. Nhaáp leân hoäp danh saùch Number Format ôû döôùi, choïn daïng thöùc coù saün trong hoäp danh saùch hoaëc ñöa ra moät daïng thöùc rieâng tuøy yù.
Trong caùc daïng thöùc coù saün, coù nhieàu daïng thöùc thích hôïp ñeå ghi soá tieàn hay soá phaàn traêm. Kyù töï # chæ vò trí cuûa vò trí cuûa chöõ soá, chöõ soá 0 ñeå chæ raèng chöõ soá 0 seõ xuaát hieän neáu khoâng coù chöõ soá taïi vò trí ñoù.
Muoán thuaän tieän, neân choïn laáy moät daïng thöùc coù saün vaø söûa ñoåi noù. Chaúng haïn, coù theå choïn $#,##0.000 ; ($#,##0.000) roài ñoåi thaønh $#,##0;($#,##00) neáu khoâng muoán coù caùc chöõ soá sau daáu chaám thaäp phaân. Daïng thöùc soá goàm hai phaàn nhö treân laø ñeå phaân bieät hai tröôøng hôïp aùp duïng : cho soá döông vaø cho soá aâm.
4. Nhaáp nuùt OK, baét ñaàu aùp duïng daïng thöùc môùi.

46.Coù caùch naøo ñeå ghi laïi döõ lieäu trong baûng thaønh moät taäp tin vaên baûn bình thöôøng, vôùi caùc haøng vaø caùc coät ñöôïc saép seáp bôûi kyù töï ngaên caùch naøo ñoù (Böôùc Tab chaúng haïn) ? Toâi raát caàn taäp tin nhö vaäy ñeå ñöa döõ lieäu baûng vaøo caên cöù döõ lieäu cuûa toâi.
Word cho pheùp chuyeån vaên baûn bình thöôøng ñöôïc saép seáp theo coät vaø haøng thaønh moät baûng. Vieäc chuyeån ngöôïc laïi chaúng coù gì khoù khaên gì. Thöïc hieän nhö sau:
1. Môû taäp tin taøi lieäu cuûa Word coù chöùa baûng, sao cheùp noù vaø daùn vaøo moät taäp tin taøi lieäu môùi. (Laøm vieäc naøy khi baûng chæ laø moät phaàn cuûa taäp tin taøi lieäu). Khi aáy ta coù moät taäp tin taøi lieäu chæ duøng ñeå chöùa baûng.
2. Nhaáp choïn menu Table -> Select Table, hoaëc nhaán toå hôïp phím Alt + 5(vuøng phím soá, Taét cheá ñoä Numlock).
3. Nhaáp choïn menu Table -> Convert Table to text. Hoäp thoaïi Convert Table To Text hieän leân vôùi boán nuùt cho bieát loaïi kyù töï duøng laøm phaân caùch caùc vuøng.
4. Word hoûi muoán choïn kyù töï naøo ñeå laøm daáu ngaên caùch, neân duøng böôùc Tab baèng caùch choïn nuùt Tabs. Nhaáp OK.
5. Nhaáp choïn menu File -> Save As ñeå chuaån bò löu tröõ taäp tin.
6. Trong hoäp danh saùch Save As type, choïn Text Only.
7. Coù theå ñaët moät teân môùi naøo ñoù trong oâ File name thay cho taäp tin taøi lieäu Word, phaân bieät roõ hai loaïi taäp tin.
8. Neáu muoán, choïn moät thö muïc khaùc ñeå ghi taäp tin môùi.
9. Nhaáp OK löu taäp tin.
Vôùi taäp tin ñöôïc ghi nhö vaäy, tha hoà duøng noù ôû ñaâu tuyø yù, trong caùc phaàn meàm quaûn trò caên cöù vaøo döõ lieäu hay trong phaàn meàm baûng tính.

47.Caùch thöùc taïo baûng muïc luïc nhö theá naøo ?
Neáu thieát laäp moät caáu truùc moät caùch thích hôïp cho vaên baûn, Word coù theå töï ñoäng bieân dòch baûng taïo muïc luïc. Bí quyeát ñeå ñònh daïng laïi vaên baûn nhaèm thöïc hieän caùc style caáu truùc töø Heading1 ñeán suoát Heading9 cho moãi ñoaïn vaên baûn. Nhöõng muïc Heading naøy cho pheùp goïi leân chín caáp ñoä cuûa caùc muïc Heading con trong caùc ñoaïn vaên baûn (Neáu khoâng muoán söû duïng caùc style naøy, coù theå thay theá vieäc ñònh daïng style tuyø yù). Ñeå bieân dòch moät baûng muïc luïc baèng caùch söû duïng caùc style theå hieän, hay theo caùc böôùc sau ñaây:
AÙp duïng caùc kieåu heading ñaõ ñöôïc thieát laäp ñoái vôùi nhöõng heading ñaõ coù trong vaên baûn. Chaéc raèng nhöõng heading con cuøng caáp ñöôïc ñònh daïng cuøng kieåu. Neáu nhö khoâng thaáy caùc heading ñaõ ñöôïc taïo saün trong hoäp style, nhaán giöõ phím Shift trong khi nhaáp vaøo muõi teân xuoáng ñeå môû hoäp danh saùch naøy.
1. Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm cheøn nôi Word seõ cheøn baûng muïc luïc vaøo.
2. Nhaáp choïn menu Insert -> Index and Table.
3. Trong hoäp thoaïi Index and Table, choïn theû Table of Contents.
4. Trong hoäp danh saùch Formats, choïn kieåu ñònh daïng ñeå söû duïng cho chæ muïc, khung Preview seõ hieån thò kieåu ñònh daïng. Söû duïng hoäp Show levels goõ vaøo soá möùc chæ muïc ñöôïc trình baøy trong khung Preview. Söû duïng hoäp Tab leader ñeå choïn kieåu tab leader.
5. Ñaùnh daáu oâ choïn Show page numbers ñính keøm soá trang treân baûng muïc luïc.
6. Ñaùnh daáu oâ choïn Right align page numbers ñeå saép xeáp caùc soá trang ôû soá leû beân phaûi cuûa trang chæ muïc cho thaúng haøng. Xoaù choïn oâ naøy neáu muoán soá trang xuaát hieän ngay sau phaàn ñeà muïc.
7. Nhaáp OK.
Word seõ thieát laäp vaø cheøn noäi dung cuûa baûng muïc luïc vaøo trong vaên baûn.
Neáu nhö khoâng muoán söû duïng caùc kieåu ñaõ ñöôïc taïo saün, coù theå ñònh kieåu rieâng ñeå taïo caùc caáp ñoä chæ muïc khaùc nhau. Töø böôùc 1 ñeán böôùc 5 thöïc hieän theo chæ daãn sau:
1. Nhaáp nuùt Options trong hoäp thoaïi Index and Tables.
2. Trong hoäp thoaïi Table of Contents Options, choïn kieåu theå hieän chæ muïc (heading ) trong oâ choïn Available styles. Trong caùc phaàn boû troáng ôû TOC level, goõ vaøo moät soá töø 1 ñeán 9 ñeå ñaïi dieän cho caáp ñoä moät chæ muïc ñöôïc ñònh daïng trong kieåu naøy. Xoaù taát caû caáp ñoä khoâng phuø hôïp trong hoäp TOC Level.
3. Nhaáp nuùt OK trong hoäp thoaïi Tables of Contents Optons.
4. Ñaùnh daáu oâ choïn Right align page number ñeå caên chænh caùc soá trang beân leà phaûi cuûa baûng muïc luïc. Khoâng ñaùnh daáu oâ naøy neáu muoán soá trang xuaát hieän ngay sau phaàn caùc ñeà muïc.
5. Ñaùnh daáu oâ choïn Show page numbers ñeå keøm soá trang trong baûng muïc luïc. Khoâng ñaùnh daáu oâ naøy neáu khoâng muoán chuùng xuaát hieän.
6. Nhaáp OK. Word thieát laäp vaø cheøn baûng muïc luïc vaøo trong vaên baûn cuûa baïn.
Sau khi ñaõ taoï baûng muïc luïc, coù theå caäp nhaät noù baèng caùch nhaáp vaøo moät vò trí baát kì trong baûng muïc luïc roài nhaán phím F9. Hoäp thoaïi cuøng menu xuaát hieän, cho pheùp choïn oâ Update page numbers only neáu nhö khoâng muoán chænh söûa caùc muïc luïc naøy. Ngöôïc laïi nhaáp vaøo oâ Update entire table ñeå caäp nhaät caû soá trang laãn baûng muïc luïc sau khi ñaõ chænh söûa. Nhaáp nuùt OK thöïc hieän quaù trình caäp nhaät naøy.

48.Caùch taïo chöõ hoa (Drop Cap) ôû ñaàu moät ñoaïn vaên baûn?
Chöõ hoa ñaàu ñoaïn vaên baûn laøm cho taøi lieäu trôû neân saùng suûa vaø ñeïp hôn. Vaäy laøm theá naøo taïo chöõ hoa ñaàu ñoaïn vaên baûn baèng Word ? Thöïc hieän nhö sau:
1. Choïn ñoaïn vaên baûn caàn taïo chöõ hoa (Drop Cap).
2. Nhaáp choïn menu Format -> Drop Cap hieån thò hoäp thoaïi Drop Cap.
3. ÔÛ hoäp thoaïi Drop Cap, trong muïc Position nhaáp vaøo moät trong caùc kieåu ñònh daïng thích hôïp.
4. Choïn Font chöõ theå hieän cho Drop Cap ôû khung Font.
5. Söû duïng khung Lines to drop ñònh chöõ hoa seõ naèm trong khoaûng bao nhieâu haøng vaø khung Distance from Text ñieàu chænh khoaûng caùch töø chöõ hoa lôùn ñeán kyù töï thöù hai cuûa ñoaïn vaên baûn.
6. Nhaáp OK.
Neáu muoán taïo nhieàu chöõ hoa ñaàu ñoaïn, chæ caàn ñaùnh daáu choïn nhoùm chöõ aáy roài thöïc hieän caùc böôùc nhö treân ñaõ höôùng daãn.

49. Laøm theá naøo ñeå keát hôïp Bullet vaø Numbering vôùi nhau khoâng?
Thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaáp choïn menu Format -> Bullets and Numbering xuaát hieän. Choïn tieáp theû Outline Numbered.
2. Nhaáp choïn oâ coù kieåu ñònh daïng thích hôïp nhaát.
3. Nhaáp nuùt Customize choïn löïa caùc kieåu thay ñoåi daïng Bullets vaø Numbering theo yù muoán.
4. Nhaáp OK ôû caùc hoäp thoaïi.

50. Toâi coù theå cho chuù daãn (Callout) vaøo trong vaên baûn ñöôïc khoâng?
Ñöôïc chöù. Word coù nhöõng hình daùng chuù daãn raát ñeïp maét. Thöïc hieän nhö sau:
1. Di chuyeån ñeán trang vaên baûn muoán ñaët chuù daãn.
2. Nhaáp bieåu töôïng Drawing treân thanh coâng cuï chuaån.
3. Nhaáp nuùt AutoShapes treân thanh coâng cuï Drawing. Trong hoäp danh saùch choïn Callouts hieån thò caùc kieåu daùng Callout.
4. Con troû chuoät khi aáy seõ bieán thaønh daáu coäng. Keùo daáu coän naøy veà beân phaûi vaø xuoáng döôùi ñeå taïo Callout.
5. Goõ noäi dung vaøo trong vuøng Callout naøy.
6. Nhaáp nuùt phaûi chuoät, hieån thò menu taét. Trong menu taét naøy, nhaáp choïn Format AutoShape hieån thò hoäp thoaïi Format AutoShape.
7. Thay ñoåi kieåu ñònh daïng chuù giaûi (kích thöôùc, maøu saéc…) trong hoäp thoaïi naøy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s