Tu học Word,Thu thuat word P4


31. Ñeå xoùa baûng, toâi choïn baûng vaø nhaán phím Delete. Sao noù vaãn naèm ra ñoù ?
Khi choïn baûng vaø nhaán phím Delete, Word chæ xoùa noäi dung cuûa baûng chöù caáu truùc baûng cuøng caùc thoâng tin ñònh daïng vaãn coøn. Muoán xoùa caû noäi dung laãn caáu truùc baûng, haõy ñaùnh daáu choïn baûng, roài nhaáp choïn menu Table -> Delete Rows, hay nhaáp choïn menu Edit -> Cut.

32. Muoán che giaáu caùc ñöôøng keû oâ cuûa baûng, phaûi laøm sao ?
Ñeå theå hieän hay giaáu ñi caùc ñöôøng keû oâ cuûa baûng (duøng ñeå phaân chia caùc haøng vaø coät), nhaáp choïn menu Table -> Hide Gridlines. Chöùc naêng naøy hoaït ñoäng theo kieåu baät / taét. Vì theá noù seõ thay ñoåi giöõa Show/Hide Gridlines. Word khoâng bao giôø in ra giaáy caùc ñöôøng löôùi, duø chuùng hieån thò/bò giaáu treân maøn hình.

33. Toâi phaûi laøm sao ñeå taïo boùng (Shading) cho caùc oâ cuûa baûng hoaëc cho caùc ñoaïn vaên ?
Deã laém ! Baïn laøm nhö sau :
1. Choïn caùc oâ cuûa baûng hoaëc choïn ñoaïn vaên baûn muoán taïo boùng.
2. Nhaáp choïn menu Format ->Borders and Shading, choïn tieáp theû Shading.
3. Choïn saéc ñoä xaùm (tính theo phaàn traêm) trong oâ Fill. Nhaáp OK. Theá laøø xong!

34. Muoán ñònh daïng moät baûng, laøm theo caùch naøo thì nhanh nhaát ?
Word coù chöùc naêng goïi laø Table AutoFormat cho pheùp nhanh choùng aùp ñaët moät daïng thöùc naøo ñoù leân phaàn baûng ñaõ choïn. Coù theå duøng chöùc naêng naøy ngay khi laäp baûng.
Muoán duøng chöùc naêng Table AutoFormat treân moät baûng coù saün, thöïc hieän nhö sau:
1. Di chuyeån ñieåm cheøn vaøo baûng muoán ñònh daïng.
2. Khôûi ñoäng chöùc naêng Table AutoFormat treân moät baûng coù saün thöïc hieän nhö sau:
Ø Troû vaøo baûng vaø nhaáp nuùt phaûi chuoät ñeå cho menu taét xuaát hieän, roài choïn muïc Table AutoFormat… Luùc naøy hoäp thoaïi Table AutoFormat xuaát hieän.
Ø Hoaëc nhaáp choïn menu Table -> Table AutoFormat.
Ø Hoaëc nhaáp nuùt AutoFormat treân hoäp thoaïi Insert Table khi taïo baûng thoâng qua leänh Table -> Insert Table. Caùch naøy chæ aùp duïng cho caùc baûng môùi taïo ra, chöù caùc baûng hieän höõu thì khoâng duøng ñöôïc.
3. Khi hoäp thoaïi Table AutoFormat xuaát hieän, choïn moät trong caùc daïng thöùc ñöôïc ñònh saün taïi hoäp danh saùch Formats. Moãi laàn choïn moät loaïi khaùc trong hoäp danh saùch Formats, khung Preview caïnh beân seõ hieån thò daùng veû cuûa baûng.
4. Moãi daïng thöùc goàm nhieàu yeáu toá nhö khung(Borders), boùng môø(Shading), kieåu chöõ(Font), maøu saéc(Color), vaø khaû naêng töï so khôùp(Autofit), tuøy yù choïn caùc oâ töông öùng vôùi nhöõng yeáu toá treân ñeå xaùc ñònh daïng thöùc. Chaúng haïn, neáu khoâng muoán thay ñoåi kieåu chöõ thì ñöøng choïn Font.
5. Xaùc ñònh caùc haøng ñaàu (Heading Row), coät ñaàu (First Column), haøng cuoái (Last Column), ñeå aùp duïng nhöõng khai baùo boå sung cuûa daïng thöùc ñöôïc choïn. Nhöõng chi tieát aáy ñeàu caàn coù beà ngoaøi khaùc vôùi phaàn coøn laïi cuûa baûng.
6. Cuoái cuøng, nhaáp OK ñeå daïng thöùc ñaõ ñònh ñöôïc aùp duïng thöïc söï.

35. Khi baûng traûi daøi qua nhieàu trang, toâi muoán haøng tieâu ñeà cuûa baûng laïi xuaát hieän ôû ñaàu trang sau ñeå ngöôøi xem phaân bieät roõ caùc coät. Word coù cho pheùp laøm nhö vaäy khoâng ?
Ñöôïc chöù ! Word coù theå cho laäp laïi moät hay nhieàu haøng ôû ñaàu caùc trang coù baûng. Baïn haõy laøm nhö sau:
1. Choïn moät hay nhieàu haøng thuoäc veà phaàn tieâu ñeà cuûa baûng.
2. Nhaáp choïn menu Table –> Headings.
Theá laø Word ñaõ hieåu nhöõng haøng naøo ñoùng vai troø tieâu ñeà cuûa baûng. Khi baûng keùo daøi qua nhieàu trang, Word seõ töï ñoäng laäp laïi caùc doøng tieâu ñeà ôû ñaàu moãi trang. Tuy nhieân, khi duøng ngaét trang cöùng (baèng caùch nhaán toå hôïp phím Ctrl + Enter), Word seõ khoâng laäp laïi caùc haøng tieâu ñeà nhö vöøa noùi.

36. Laøm theá naøo cheøn theâm haøng, coät vaøo baûng ?
Tuy baûng ñaõ ñöôïc laäp ra vôùi soá haøng vaø coät theo khai baùo ban ñaàu nhöng sau naøy, vaãn coù theå thoaûi maùi theâm coät hay haøng vaøo baûng khi caàn, khoâng sao caû.
Muoán cheøn theâm coät vaøo baûng :
Ø Choïn oâ ôû ñuùng vò trí muoán coù coät môùi, roài nhaáp choïn menu Table -> Insert Column (hoaëc nhaáp chuoät phaûi vaøo baûng cho hieän menu taét vaø choïn Insert Column treân menu ñoù).
Ø Muoán cheøn nhieàu coät lieân tieáp ôû choã naøo, choïn nhieàu oâ lieân tieáp ôû chính choã ñoù vaø thao taùc theo caùch nhö vöøa noùi. Keùo con troû qua ñaàu caùc coät, taïi ñuùng vò trí muoán cheøn caùc coät môùi. Sau ñoù, nhaáp choïn menu Table -> Insert Columns hoaëc treân menu taét(xuaát hieän khi baïn nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo baûng)
Caùc coät môùi seõ ñöôïc Word cheøn vaøo beân traùi caùc coät ñaõ choïn.
Muoán cheøn theâm haøng vaøo baûng, coù nhöõng caùch töông töï nhö khi cheøn coät:
Ø Choïn caùc oâ ñuùng vò trí muoán coù caùc haøng môùi, roài choïn menu Table -> Insert Rows (hoaëc nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo baûng cho hieän menu taét vaø thao taùc theo caùch nhö vöøa noùi).
Ø Keùo con troû qua caïnh traùi cuûa caùc haøng, taïi ñuùng vò trí muoán cheøn caùc haøng môùi. Sau ñoù, choïn menu Table -> Insert Rows hoaëc treân menu taét (xuaát hieän khi nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo baûng).
Hai caùch noùi treân coù taùc duïng cheøn theâm caùc haøng môùi vaøo phía treân nhöõng haøng ñöôïc choïn. Caùch khaùc:
Ø Khi ñang ôû oâ cuoái cuøng cuûa baûng, haõy goõ phím Tab, Word seõ taïo theâm moät haøng ôû cuoái baûng.

37. Toâi coù moät baûng ñang naèm ôû ngay ñaàu taøi lieäu. Toâi coù theå theâm ñoaïn vaøo tröôùc baûng khoâng ?
Muoán cheøn theâm vaên baûn vaøo tröôùc baûng (baûng naèm ôû ngay ñaàu taøi lieäu), chæ vieäc di chuyeån ñeán ñaàu oâ thöù nhaát vaø nhaán phím Enter, Word seõ theâm moät daáu Paragraph mark vaøo phía treân baûng. Töø choã aáy trôû ñi, coù theå soaïn thaûo vaên baûn bình thöôøng.

38. Coù theå taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ khoâng ?
Ñöôïc chöù. Ñeå taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, thöïc hieän nhö sau:
1. Choïn moät hay nhieàu oâ muoán taùch.
2. Nhaáp choïn menu Table -> Split Cells.
3. Theo maëc ñònh, coù theå taùch moät oâ thaønh hai. Neáu muoán taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, khai baùo con soá cuï theå trong Number of columns.
4. Cuoái cuøng, nhaáp choïn OK.
Khi taùch oâ, Word phaân chia vaên baûn beân trong oâ döïa treân caùc daáu phaân ñoaïn (paragraph mark) coù ôû ñoù. Khi chæ coù moät daáu phaân ñoaïn, ñoái vôùi caùc oâ vöøa taùch ra töø moät oâ ban ñaàu, Word seõ ñaët caû vaên baûn ôû oâ taän cuøng beân traùi, caùc oâ beân phaûi ñeå troáng.
Khi oâ ñöôïc choïn ñeå phaân chia coù nhieàu daáu phaân ñoaïn, Word seõ phaân phaùt moãi phaân ñoaïn cho moät oâ môùi taïo thaønh.

39. Laøm theá naøo ñeå cho moät oâ traûi daøi qua nhieàu coät cuûa baûng ?
Hoaøn toaøn coù theå goäp caùc oâ ôû caïnh nhau thaønh moät oâ duy nhaát.
Chæ vieäc choïn caùc oâ muoán goäp, roài nhaáp choïn menu Table -> Merge Cells.
Caùc oâ treân cuøng haøng (vaø khaùc coät, dó nhieân ) seõ ñöôïc nhaäp thaønh moät. Noäi dung caùc oâ aáy trôû thaønh caùc ñoaïn vaên trong cuøng moät oâ (Word taïo daáu phaân ñoaïn ñeå phaân bieät chuùng, nghóa laø noäi dung cuûa caùc oâ nguyeân thuûy seõ ñöôïc phaân caùch bôûi daáu paragraph mark treân oâ môùi)

40. Toâi muoán ñaët böôùc Tab vaøo trong oâ cuûa baûng coù ñöôïc khoâng?
Bình thöôøng, trong moät baûng, khi nhaán phím Tab, ñieåm cheøn seõ nhaûy töø oâ naøy sang oâ khaùc.
Vieäc cheøn böôùc Tab vaøo trong oâ cuûa baûng bieåu cuõng thöïc hieän bình thöôøng nhö ñoái vôùi ñoaïn vaên baûn
Muoán di chuyeån ñeán böôùc Tab trong baûng bieåu, ñaët ñieåm cheøn ñeán oâ coù chöùa böôùc Tab vaø nhaán toå hôïp phím Ctrl + Tab

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s