Tu học Word,Thu thuat word P3


21. Toâi coù theå taïo thö muïc môùi treân ñóa ñeå ghi taäp tin vaøo ñoù maø khoâng caàn thoaùt khoûi Word ?
Ñöôïc chöù, Word cho pheùp taïo thö muïc môùi treân ñóa ñeå löu taäp tin maø khoâng caàn thoaùt khoûi Word.
Thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaáp choïn menu File -> Save As. Hoäp thoaïi Save as xuaát hieän.
2. Trong hoäp thoaïi naøy, nhaáp vaøo nuùt Create New Folder. Hoäp thoaïi New Folder xuaát hieän, cho pheùp ñaët teân cho thö muïc môùi, vaø seõ löu taäp tin hieän haønh vaøo thö muïc môùi naøy.

22. Toâi queân maát maõ soá roài. Coù caùch naøo huûy boû maät maõ ñeå coù theå môû taäp tin moät caùch bình thöôøng khoâng ?
Khoâng ñöôïc roài ! Muoán huûy boû maät maõ, cuõng phaûi coù maät maõ chöù ! Word khoâng coù caùch naøo ñeå “laùch” maät maõ ñaõ khai baùo vaø “ngang nhieân” söû duïng taäp tin ñöôïc baûo veä. Ngay haõng Microsoft cuõng chaúng giuùp ñöôïc gì trong chuyeän naøy. Chæ coù moãi caùch laø coá nhôù laïi thoâi ! Ñeå traùnh tình traïng naøy, neân ghi nhôù maät maõ ôû ñaâu ñaáy, vöøa hôïp lyù, vöøa an toaøn.
Word phaân bieät chöõ hoa, chöõ thöôøng trong maät maõ(Case-sensitive). Do ñoù, khi taïo maät maõ, neáu duøng cheá ñoä CAPSLOCK thì sau naøy, khi nhaäp maät maõ, cuõng phaûi söû duïng cheá ñoä CAPSLOCK.

23. Toâi muoán khai baùo maät maõ ! Ñöôïc duøng bao nhieâu kyù töï trong maät maõ vaø ñoù laø nhöng kyù töï naøo?
Moät maät maõ coù theå daøi toái ña 15 kyù töï, coù theå chöùa chöõ, soá, khoaûng troáng vaø caùc
kyù hieäu. Khi nhaäp maät maõ, Word hieån thò daáu * moãi khi goõ moät kyù töï.

24. Laøm sao thay ñoåi maät maõ duøng cho taøi lieäu ?
Baïn coù theå khai baùo maät maõ môùi baèng caùch theo caùc böôùc sau:
1. Môû taøi lieäu ñaõ ñöôïc baûo veä baèng maät maõ. Dó nhieân, phaûi bieát maät maõ cuõ môùi môû taøi lieäu ñöôïc.
2. Choïn menu File -> Save as. Hoäp thoaïi Save as xuaát hieän.
3. Nhaáp choïn Options … môû hoäp thoaïi Save.
4. Xoùa caùc daáu sao * bieåu thò maät maõ hieän coù trong oâ Password to Open
5. Goõ maät maõ môùi vaøo oâ Password to modify.
6. Nhaáp OK.
7. Nhaáp ok trong hoäp thoaïi Save As ñeå ghi taäp tin taøi lieäu leân ñóa vôùi maät maõ môùi.

25. Muoán xoùa maät maõ taäp tin thì phaûi laøm sao ?
Ñeå xoùa boû maät maõ, dó nhieân phaûi bieát maät maõ, vaø thöïc hieän nhö sau:
1. Môû taäp tin coù maät maõ muoán xoùa boû, phaûi goõ maät maõ môùi môû taäp tin ñöôïc.
2. Nhaáp choïn menu File -> Save As hieån thò hoäp thoaïi Save As.
3. Nhaáp nuùt Options … Hoäp thoaïi Save xuaát hieän.
4. Xoùa caùc daáu sao * trong oâ Password to open.
5. Nhaáp OK ôû taát caû caùc hoäp thoaïi.

26. Vieäc thay ñoåi keát noái trong Word nhö theá naøo?
Word taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc hieäu ñính moät noái keát coù saün, thöïc hieän nhö sau;
1. Choïn menu Edit -> Links hieån thò hoäp thoaïi Links, lieät keâ taát caû caùc ñöôøng daây keát noái treân hoäp thoaïi danh saùch Source File.
2. Choïn keát noái muoán thay ñoåi hay caäp nhaät trong hoäp danh saùch Source File.
3. Choïn nhöõng khaû naêng khai baùo : Ñaùch daáu choïn nuùt Automatic hoaëc Manual tuyø theo muoán Word töï ñoäng caäp nhaät döõ lieäu (khi taäp tin ñöôïc keát noái coù thay ñoåi) hay ñôïi leänh. Ñeå ñeà phoøng tröôøng hôïp döõ lieäu bò thay ñoåi do voâ yù thöùc, coù theå khoùa luoân khaû naêng caäp nhaät döõ lieäu baèng caùch choïn oâ Locked. Khi naøo caàn caäp nhaät döõ lieäu bình thöôøng, xoùa choïn oâ Locked.
4. Muoán beû gaõy (break) moät keát noái, nhaáp vaøo nuùt Break Link.
5. Nhaáp nuùt Yes. Keát noái ñaõ gaõy roài thì khoâng theå khoâi phuïc. Döõ lieäu theå hieän trong taøi lieäu khoâng coøn lieân quan gì vôùi taäp tin ñöôïc keát noái luùc tröôùc.
6. Tröôøng hôïp muoán môû taäp tin ñöôïc keát noái ra söûa chöõa, nhaáp nuùt Open Source. Luùc naøy trôû veà taäp tin nguoàn cung caáp.
7. Ñeå thay ñoåi taäp tin ñöôïc keát noái (hoaëc chæ thay ñoåi söï tham khaûo töø phaàn naøy ñeán phaàn khaùc trong chính taäp tin aáy), choïn Change Source vaø choïn tieáp taäp tin khaùc.
8. Quyeát ñònh caäp nhaät döõ lieäu ngay laäp töùc baèng caùch nhaáp nuùt Update Now. Neáu taäp tin ñöôïc noái keát coù thay ñoåi, seõ thaáy ngay thay ñoåi ñoù trong taøi lieäu ñang soaïn thaûo.
9. Sau khi thay ñoåi xong, nhaáp OK ñeå trôû veà vôùi taøi lieäu ñang soaïn thaûo

27. Laøm sao duøng Word ñeå ghi taäp tin döôùi daïng vaên baûn ASCII ?
Muoán ñöa taøi lieäu sang duøng trong nhöõng chöông trình khaùc (chaïy döôùi Windows hoaëc khoâng) hoaëc loaïi maùy khaùc. Taäp tin ASCII chæ chöùa nhöõng kyù töï ñöôïc neâu trong baûng maõ ASCII (chöù khoâng coù nhöõng kyù töï ñònh daïng hoaëc ñieàu khieån nhö khai baùo in ñaäm, in nghieâng… nhö trong taøi lieäu cuûa Word).Vaên baûn ASCII thöôøng ñöôïc goïi laø vaên baûn thuaàn tuùy.
Ñeå ghi taøi lieäu Word theo hình thöùc ASCII, thöïc hieän nhö sau:
1. Taïo taøi lieäu bình thöôøng.
2. Nhaáp choïn menu File -> Save As. Hoäp thoaïi Save As xuaát hieän.
3. Trong hoäp danh saùch Save as type, choïn muïc MS-DOS Text hoaëc Text Only.
4. Nhaáp Ok.

28. Laøm sao deå ghi taøi lieäu cuûa Word theo caùc daïng thöùc taäp tin khaùc ?
Sau khi soaïn thaûo vaên baûn bình thöôøng trong Word, muoán löu tröõ ôû daïng thöùc naøo ñoù, thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaáp choïn menu File -> Save As. Hoäp thoaïi Save As xuaát hieän.
2. Choïn daïng thöùc taäp tin tuøy yù trong hoäp danh saùch Save as type.
3. Goõ teân taäp tin ôû oâ File name.
4. Nhaáp OK.

29. Coù theå chæ kieåm tra ngöõ phaùp maø khoâng caàn kieåm tra chính taû khoâng ?
Ñöôïc chöù ! Hoaøn toaøn coù theå raø laïi ngöõ phaùp trong taøi lieäu cuûa mình maø khoâng caàn kieåm tra chính taû. Thao taùc nhö sau:
1. Nhaáp choïn menu Tools -> Options, roài choïn theû Spelling & Grammar.
2. Xoùa choïn oâ Check grammar with spelling, roài nhaáp OK.

30. Coù nhöõng phím naøo giuùp di chuyeån nhanh trong phaïm vi moät baûng khoâng ?


Ngoaøi caùc phím thöôøng duøng khi soaïn thaûo, coù theå duøng caùc toå hôïp phím daønh rieâng cho vieäc thao taùc treân baûng nhö sau :

Hành động Phím hoặc tổ hợp phím
Chuyển sang ô tiếp theo Tab
Chuyển về ô trước đó Shift + Tab
Chuyển về ô sau đó Home
Chuyển về ô cuối End
Chuyển đến ô đầu tiên của hàng Alt + Home
Chuyển đến ô cuối của hàng Alt + End
Chuyển đến ô đầu tiên của cột Alt + PgUp
Chuyển đến ô cuối của cột Alt + PgDn
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s