Tu học Word,Thu thuat word P2


11. Toâi muoán in taøi lieäu cuûa toâi treân caû hai maët trang giaáy.Toâi phaûi laøm sao?
Chæ coù theå in treân hai maët cuûa trang giaáy neáu maùy in ñöôïc thieát ñeå laøm vieäc naøy.Ña soá maùy in khoâng thöïc hieän ñöôïc. Muoán kieåm tra xem maùy in coù chöùc naêng naøy hay khoâng, haõy xem laïi taøi lieäu maùy in.

12. Khi in, caùc trang giaáy cuûa toâi laïi xuaát hieän theo thöù töï ngöôïc laïi. Phaûi laøm gì ñeå khaéc phuïc vieäc naøy?
Nhieàu kieåu maùy in naïp giaáy vaøo khaùc nhau. Theo maëc ñònh, Word in trang ñaàu tieân tröôùc, caùc trang coøn laïi tieáp theo sau. Tuy nhieân, moät soá maùy in xeáp caùc trang giaáy theo kieåu trang ñaàu tieân laïi naèm ôû cuoái, vì vaäy caàn phaûi saép xeáp laïi caùc trang sau khi chuùng in ra. Coù theå cho in taøi lieäu theo thöù töï ngöôïc laïi ñeå chuùng ñöôïc xeáp choàng leân cho ñuùng.
Muoán in taøi lieäu theo thöù töï ngöôïc laïi :
1. Nhaáp choïn menu Tools -> Options, roài nhaáp choïn theû Print.
2. Ñaùnh daáu choïn oâ Reverse Print Order vaø nhaáp nuùt OK.
Löïa choïn in naøy seõ laø maëc ñònh cho tôùi khi coù thay ñoåi ngöôïc laïi.

13.Toâi cheøn ngaøy, giôø vaøo taøi lieäu nhö theá naøo ?
Cheøn Ngaøy, Giôø hieän haønh vaøo taøi lieäu theo caùc böôùc sau:
1. Di chuyeån con nhaùy tôùi vò trí muoán cheøn Ngaøy hay Giôø, roài nhaáp choïn menu Insert -> Date and Time ñeå hieån thò hoäp thoaïi Date and Time.
2. Choïn kieåu ñònh daïng tuøy yù trong hoäp danh saùch Available Formats.
3. Nhaáp choïn oâ Update Automaticaly ñeå Word töï ñoäng caäp nhaät thôøi gian.
4. Nhaáp nuùt OK cheøn Ngaøy hay Giôø vaøo taøi lieäu theo ñònh daïng ñaõ choïn.
& Phím taét:
Ø Nhaán toå hôïp phím Alt + Shift + D ñeå cheøn Ngaøy.
Ø Nhaán toå hôïp phím Alt + Shift + T ñeå cheøn Giôø.
Trong caû hai tröôøng hôïp, Word seõ cheøn theo daïng Ngaøy/Giôø ñaõ cheøn vaøo laàn tröôùc.

14.Toâi muoán theâm LOGO cuûa coâng ty vaøo taøi lieäu, coù caùch naøo thöïc hieän nhanh khoâng?
Coâng cuï AutoCorrect deã daøng thöïc hieän vieäc cheøn Logo vaøo baát kyø taøi lieäu naøo. Ñeå duøng coâng cuï naøy, ñaàu tieân phaûi caøi ñaët logo naøy vaøo AutoCorrect. Word seõ cheøn Logo vaøo trong taøi lieäu baát cöù khi naøo baïn goõ caùc kyù töï ñaïi dieän gaùn cho Logo.
Ñeå caøi ñaët Logo vaøo AutoCorrect, theo caùc böôùc sau ñaây:
1. Cheøn Logo vaøo moät taøi lieäu môùi môû, roài nhaáp choïn Logo ñoù.
2. Nhaáp choïn menu Tools -> AutoCorrect. Moät phaân cuûa Logo xuaát hieän trong khung With.
3. Goõ vaøo caùc kyù töï ñaïi dieän trong khung Replace.Neân choïn nhoùm kyù töï naøo seõ khoâng bao giôø söû duïng cho baát kyø muïc ñích naøo khi nhaäp vaên baûn.
4. Nhaáp nuùt Add, roài nhaáp OK.
Baây giôø, Logo ñaõ ñöôïc caøi ñaët thaønh moät muïc cuûa AutoCorrect. Theo caùc böôùc sau ñaây ñeå cheøn noù vaøo trong taøi lieäu :
1. Di chuyeån ñieåm cheøn ñeán vò trí muoán cheøn Logo trong taøi lieäu.
2. Goõ vaøo töø daønh rieâng gaùn cho Logo roài nhaán phím Spacebar.
Logo seõ xuaát hieän taïi vò trí ñieåm cheøn hieän haønh trong taøi lieäu.
Neáu Logo khoâng xuaát hieän, trong hoäp thoaïi AutoCorrect, haõy kieåm tra laïi xem ñaõ ñaùnh daáu choïn oâ Replace Text as you type chöa.

15.Nuùt treân thanh coâng cuï quaù nhoû, coù caùch naøo laøm cho noù lôùn hôn khoâng?
Coù theå laøm lôùn caùc nuùt naøy, nhaát neáu duøng Card maøn hình SVGA. Ñeå thay ñoåi kích thöôùc cuûa caùc nuùt treân thanh coâng cuï:
1. Nhaáp choïn menu Tools -> Customize.Choïn theû Options.
2. Ñaùnh daáu choïn oâ Large Buttons vaø nhaáp OK.
Sau khi taêng kích thöôùc caùc nuùt naøy, coù theå phaûi saép xeáp laïi caùc thanh coâng cuï ñeå chuùng xuaát hieän ñuû treân maøn hình.
Thaät ra, maëc ñònh veà kích thöôùc cuûa caùc nuùt bieåu töôïng trong Word laø toái öu. Kích thöôùc cuûa caùc nuùt chi choïn Large Buttons laø quaù lôùn so vôùi maøn hình.

16.Coù theå giaáu bôùt caùc thanh coâng cuï cho maøn hình vaên baûn lôùn hôn moät chuùt ñöôïc khoâng?
Nhaáp choïn menu View -> Toolbars. Thanh coâng cuï naøo coù ñaùnh daáu choïn beân caïnh nghóa laø thanh coâng cuï aáy ñang hieån thò treân maøn hình.Muoán giaáu chuùng ñi, nhaáp vaøo oâ choïn aáy.
Coù phaûi thanh coâng cuï aáy ñaõ maát ñi treân maøn hình Word cuûa baïn roài khoâng?

17. Khaùc bieät giöõa PARAGRAPH STYLE vaø CHARACTER STYLE laø gì?
Style coù chöùc naêng ñònh daïng cho vaên baûn. Khi söû duïng moät Style cho ñoaïn vaên baûn, taát caû ñònh daïng coù trong Style cuõng seõ ñöôïc aùp duïng cho ñoaïn vaên baûn ñoù.
PARAGRAPH STYLE aûnh höôûng ñeán toaøn boä ñoaïn vaên baûn, chöù khoâng phaûi chæ moät phaàn vaên baûn trong ñoaïn aáy.
Söû duïng Paragraph Style ñeå aùp duïng cho nhöõng ñònh daïng nhö:
· Khoaûng caùch haøng.
· Leà bieân.
· Khung, ñöôøng vieàn vaø boùng môø.
Ngoaøi ra coøn coù theå aùp duïng caùc ñònh daïng kyù töï vôùi Paragraph Style nhö:
· Kích côõ phoâng chöõ.
· Kieåu chöõ.
CHARACTER STYLE chæ aûnh höôûng ñeán caùc kyù töï rieâng bieät hay nhoùm vaên baûn xaùc ñònh vaø aùp duïng caùc loaïi ñònh daïng nhö laø kích côõ phoâng chöõ, kieåu chöõ.
Thí duï, duøng CHARACTER STYLE coù teân laø Defined ñeå in nghieâng caùc töø chæ moät loaïi maët haøng naøo ñoù. Neáu sau ñoù, muoán thay ñoåi hình daïng cuûa caùc töø naøy, coù theå thay ñoåi ñònh daïng ñaõ gaùn cho Character Style teân Defined
Khi thay ñoåi ñònh daïng cuûa moät Style, taát caû ñoaïn vaên baûn ñang aùp duïng Style naøy cuõng töï ñoäng thay ñoåi theo caùc ñònh daïng môùi cuûa Style.

18. Vì sao Word thoâng baùo raèng khoâng theå môû taäp tin TEMPLATE coù saün NORMAL.DOT?
Cho duø khoâng choïn khuoân maãu (template) cuï theå naøo khi taïo vaên baûn môùi, Word cuõng töï ñoäng choïn khuoân maãu Normal(ñöôïc löu tröõ treân ñóa döôùi daïng taäp tin NORMAL.DOT). Khuoân maãu Normal chöùa nhöõng xaùc laäp vaø chöùc naêng söû duïng trong taát caû taøi lieäu. Tuy nhieân khi gaëp khoù khaên khi môû taäp tin template, ñöông nhieân Word phaûi “la laøng”.
Taäp tin NORMAL.DOT chaéc ñaõ bò söùt meû ! Neáu tröôøng hôïp naøy xaûy ra, caùch giaûi quyeát toát nhaát laø xoùa taäp tin NORMAL.DOT naøy ñi. Khi khôûi ñoäng, neáu khoâng tin thaáy taäp tin naøo mang teân NORMAL.DOT, Word seõ töï ñoäng taïo ra taäp tin NORMAL.DOT chöùa nhöõng xaùc laäp maëc ñònh nguyeân thuûy(do nhaø saûn xuaát quy ñònh).
Muoán xoùa taäp tin NORMAL.DOT, thöïc hieän nhö sau:
Nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo Start treân thanh Taskbar cuûa maøn hình Windows. Menu taét hieån thò, choïn Explore môû hoäp thoaïi Exploring
Thoâng thöôøng taäp tin NORMAL.DOT naèm ôû thö muïc C:\Program Files \ Microsoft Office\Template, choïn taäp tin naøy roài nhaán phím Delete.
Ñoùng hoäp thoaïi naøy laïi vaø khôûi ñoäng laïi Word.

19. Coù theå sao cheùp Style töø taäp tin naøy sang taäp tin khaùc ñöôïc khoâng ?
Söû duïng hoäp thoaïi Style ñeå thöïc hieän vieäc sao cheùp Style töø taäp tin naøy sang taäp tin khaùc. Caùc böôùc thöïc hieän nhö sau:
1. Choïn menu Format -> Style hieån thò hoäp thoaïi Style.
2. Nhaáp tieáp nuùt Organizer.
Trong hoäp thoaïi Organizer coù caùc theû : Styles, Autotext, Toolbars vaø Macro Project Items. Muoán laøm vieäc vôùi noäi dung naøo choïn theû töông öùng. Hoäp thoaïi Organizer cho pheùp sao cheùp(Copy), xoùa(Delete) vaø ñoåi teân(Rename) cuûa Style.
Chaúng haïn, caàn sao cheùp moät Style töø taäp tin naøy sang taäp tin khaùc, thöïc hieän nhö sau:
1. Trong hoäp thoaïi Organizer, choïn theû Styles.
2. Hoäp thoaïi Organizer hieän ra hai hoäp danh saùch, theå hieän caùc Style coù trong taäp tin hieän haønh (hoäp danh saùch beân traùi). Neáu daáy ñuùng laø hai taäp tin caàn sao cheùp Style thì haõy chuyeån sang böôùc 4.
3. Neáu hai (hoaëc moät trong hai) taäp tin ñöôïc theå hieän khoâng phaûi laø taâp tin caàn duøng, haõy nhaáp vaøo nuùt Close File beân döôùi moãi hoäp danh saùch. Luùc naøy nuùt Open File hieån thò, nhaáp vaøo nuùt Open File môû hoäp thoaïi Open, choïn taäp tin template caàn duøng. Treân oâ beân traùi cuõng nhö beân phaûi seõ hieän leân caùc Style trong taäp tin ñöôïc choïn.
4. Choïn caùc Style treân hoäp danh saùch beân traùi roài nhaáp vaøo Copy. Word seõ sao cheùp noù vaøo taäp tin ôû beân phaûi.
5. Sau khi sao cheùp heát nhöõng Style caàn thieát, nhaáp vaøo Close ñeå ñoùng hoäp thoaïi Organizer.
Trong quaù trình sao cheùp, neáu coù Style naøo truøng teân, Word seõ ñöa ra thoâng baùo.
Neáu muoán cheùp choàng thì nhaáp nuùt Yes, coøn nhaáp nuùt Cancel seõ huûy boû vieäc sao cheùp naøy.

20. Taäp tin taøi lieäu cuûa toâi coù chöùa nhieàu hình aûnh neân lôùn quaù trôøi. Coù caùch naøo ñeå giaûm bôùt kích thöôùc taäp tin khoâng ?
Ñeå giaûm kích thöôùc taäp tin, thay vì cheøn hình veõ “naèm chình ình” leân taøi lieäu, chæ neân keát noái(link) noù thoâi. “Keát noái” hình aûnh nghóa laø hình aûnh vaãn ñöôïc ghi trong taäp tin rieâng bieät (khoâng ôû trong taäp tin taøi lieäu cuûa Word), ñöôïc Word ñoïc, theå hieän treân maøn hình khi môû taøi lieäu vaø cuõng ñöôïc in ra vôùi vaên baûn moät caùch bình thöôøng. Ñieàu naøy coøn coù caùi lôïi laø: khi taäp tin hình aûnh thay ñoåi (do söû duïng chöông trình ñoà hoïa naøo ñoù ñeå söûa chöõa hình aûnh), hình aûnh hieän leân trong taøi lieäu cuûa Word dó nhieân seõ ñöôïc caäp nhaät phaûn aùnh nhöng thay ñoåi ñaõ thöïc hieän treân hình aûnh.
Ñeå keát noái taøi lieäu vôùi taäp tin hình aûnh, theo caùc böôùc sau ñaây:
1. Xoùa nhöõng hình aûnh ñaõ cheøn vaøo taøi lieäu baèng caùch choïn töøng hình moät roài nhaán phím Delete.
2. Di chuyeån ñieåm cheøn veà nôi muoán cheøn hình aûnh.
3. Choïn menu Insert -> Picture -> Form File. Hoäp thoaïi Insert Picture xuaát hieän.
4. Choïn taäp tin hình aûnh trong hoäp danh saùch File name.
5. Ñaùnh daáu choïn oâ Link to File, ñoàng thôøi xaùo choïn oâ Save Picture in Document.
6. Nhaáp OK trôû veà cöûa soå taøi lieäu.
7. Laäp laïi caùc böôùc nhö treân cho töøng hình aûnh trong taøi lieäu.
Vieäc duøng keát noái nhö vaäy seõ giaûm ñaùng keå kích thöôùc taäp tin taøi lieäu vì moïi hình aûnh giôø ñaây ñeàu laø nhöng taäp tin rieâng bieät. Trong taäp tin taøi lieäu chæ coù nhöõng thoâng tin veà söï keát noái maø thoâi (ñaây laø nhöõng doøng leänh ñaëc bieät chæ veà caùc taäp tin hình aûnh). Döïa treân thoâng tin nhö vaäy, khi môû taäp tin taøi lieäu, word seõ ñoïc nhöõng taäp tin hình aûnh caàn thieát vaø theå hieän hình aûnh treân maøn hình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s