Tu học Word,Thu thuat word P9


81. Word ñaùnh soá töï ñoäng nhö theá naøo?
Sau khi ñaõ aùp duïng ñònh daïng soá cho danh saùch, Word seõ töï ñoäng theo doõi soá ñaàu vaø soá cuoái trong danh saùch roài ñieàu chænh chuùng cho phuø hôïp khi xoùa hay saép xeáp laïi vaên baûn.
Khi baét ñaàu ñaùnh soá, Word gaùn soá 1 cho khoaûn muïc thöù nhaát trong danh saùch, soá thöù hai cho khoaûn muïc thöù hai vaø cöù theá tieáp tuïc (tröø phi choïn môû ñaàu baèng soá khaùc).
Luùc xoùa moät khoaûn muïc khoûi danh saùch, Word seõ ñònh daïng laïi danh saùch vaø ñaùnh soá laïi khoaûn muïc. Chaúng haïn, neáu xoùa ñoaïn soá 3 khoûi danh sach 4 khoaûn muïc, soá 4 seõ töï ñoäng ñaùnh soá laïi thaønh 3. Khi di chuyeån caùc ñoaïn trong danh saùch, Word seõ töï ñaùnh soá laïi sao cho con soá luoân keá tieáp nhau.

82.Toâi muoán tính döõ lieäu töø baûng bieåu khaùc. Laøm theá naøo baây giôø?
Tröôøng hôïp taøi lieäu coù nhieà baûng bieåu, coù theå chen coâng thöùc vaøo baûng bieåu naøy ñeå tính toaùn caùc giaù trò töø baûng bieåu khaùc. Caùc böôùc thöc hieân :
Choïn baûng löu giöõ caùc giaù tri ñöôïc tính roài ñaët teân bookmark. Nhôù choïn toaøn baûng bieåu roài môùi cheøn bookmark.
Di chuyeån ñeán oâ muoán nhaäp coâng thöùc, keá ñoù nhaáp choïn menu Table /Formula.
Laäp coâng thöùc, tham chieáu ñeán caùc oâ trong baûng bieåu khaùc theo teân bookmark. Ví duï nhö bookmark laø “Table2” vaø muoán tính toång daõy oâ töø coät B ñeán C, tham chieáu coù daïng :
AVERAGE(table2 B2:C5)

83. Coù caùch naøo khoáng cheá ñoái töôïng ñoà hoïa khi veõ khoâng ?
Baèng caùch giöõ shift khi veõ ñoái töôïng ñoà hoïa, seõ khoáng cheá ñoái töôïng theo moät hình daïng hay goùc ñoä cuï theå nhö sau :
Ñöôøng thaúng bò khoáng cheá ôû töøng goùc 15 ñoä. Ví duï giöõ shift ñeå veõ ñöôøng ngang vaø ñöôøng doïc moät caùch hoaøn haûo
Hình chöõ nhaät bò khoáng cheá thaønh hình vuoâng
Hình oval bò khoáng cheá thaønh hình troøn hoaøn haûo
Autoshapes bò khoáng cheá thaønh caùc hình daïng ban ñaàu hieån thò treân caùc palette hay menu con autoshapes

84. Chæ cho toâi caùch thay ñoåi daïng thöùc vôùi paste special ñi

Nhöõng ñoái töôïng veõ trong word ñöôïc löu tröõ theo daïng thöùc MS Office drawing object nhöng coù theå chuyeån chuùng sang daïng thöùc JPEG, GIF, PNG, WINDOWS METAFILE, hay daïng thöùc khaùc, thoâng qua leänh paste special
Sao cheùp hoaëc caét ñoái töôïng vaøo clipboard
1. Choïn paste special töø menu EDIT. Hoäp thoaïi paste special xuaát hieän vaø daïng thöùc hieän haønh ñang ñöôïc choïn
2. Choïn daïng thöùc hình aûnh thay theá. Hoäp Result ôû döôùi cuøng seõ giaûi thích öu khuyeát ñieåm cuûa moãi daïng thöùc
3. Nhaáp OK

85. Coù laàn toâi muoán ñöa hình aûnh vaøo taøi lieäu nhöng chaúng laøm ñöôïc vì hình aûnh lôùn quaù khoå cuûa trang giaáy. Coù caùch gì giaûi quyeát ñöôïc khoâng ?
Neáu hình aûnh quaù lôùn so vôùi khoå giaáy, khoâng cho pheùp in ra ñöôïc toaøn hình aûnh, haõy thu nhoû noù laïi baèng caùch nhö sau :
1. Cheøn hình aûnh vaøo trang vaên baûn.
2. Nhaáp ñuùp hình aûnh ñeå hieån thò hoäp thoaïi Format Picture.
3. Trong hoäp thoaïi Format Picture, nhaáp choïn theû Size.
4. Thay ñoåi giaù trò Height, Width trong muïc Size and rotate, hoaëc tyû leä trong muïc Scale cho ñeán khi naøo hình aûnh naèm troïn vaøo trang giaáy.
5. Nhaáp OK.

86.Laøm theá naøo raõ nhoùm ñoái töôïng Clip Art ñeå söûa ñoåi theo yù rieâng?
Nhieàu ñoái töôïng Clip Art thaät söï laø taäp hôïp ñoái töôïng thaønh vieân ñöôïc toå chöùc chung treân cuøng lôùp thích hôïp. Khi laøm vieäc vôùi ñoái töôïng Clip Art khoâng phaûi laø ñoái töôïng ñoà hoïa noäi tuyeán, haõy raõ nhoùm ñoù ñeå thay ñoåi hình daïng hay maøu saéc cuûa nhöõng thaønh phaàn khaùc nhau. Thöïc hieän nhö sau :
1. Cheøn hình aûnh vaøo trang vaên baûn.
2. Nhaáp nuùt bieåu töôïng Draw treân thanh coâng cuï Drawing. Trong hoäp danh saùch, nhaáp choïn Ungroup. Nhieàu Handle xuaát hieän vaø khoù nhaän ra Handle naøo thuoäc phaàn naøo.
3. Phoùng to taøi lieäu leân 200% so vôùi kích côõ goác hay to hôn nöõa. Ñoái töôïng ñoà hoïa trôû neân lôùn hôn, vaø Handle caùch xa nhau hôn.
4. Nhaán giöõ phím Shift vaø nhaáp choïn phaàn hình aûnh muoán hieäu chænh.
5. Thay ñoåi maøu baèng caùch nhaáp vaøo nuùt bieåu töôïng Fill treân thanh coâng cuï Drawing.

Ñoâi khi ñoái töôïng ñoà hoïa ñöôïc nhoùm trong nhieàu lôùp. Coù nghóa laø moãi laàn raõ nhoùm, caùc phaàn cuûa noù vaãn chöùa nhoùm ñoái töôïng nhoû hôn. Trong tröôøng hôïp naøy chæ vieäc choïn nhoùm nhoû hôn vaø raõ nhoùm moät laàn nöõa.
Baèng caùch raõ nhoùm ñoái töôïng ñoà hoïa, coù theå chænh söûa chuùng cho nhieàu muïc tieâu söû duïng khaùc nhau.

87. Moät soá bí quyeát khi taïo bieåu ñoà:
Vôùi quaù nhieàu loaïi bieåu ñoà vaø tuøy choïn ñònh daïng khaû duïng trong Microsoft Graph, raát deã maát thôøi gian choïn tôùi choïn lui maø cuoái cuøng laïi thu ñöôïc moät bieåu ñoà khoâng vöøa yù. Bieåu ñoà troâng raát ñeïp maét beân caïnh taøi lieäu, nhönh haõy nhôù raèng muïc tieâu cuûa bieåu ñoà laø chæ ra moái quan heä roõ raøng hôn caû trang baûng tính, baûng bieåu hay vaên baûn. Sau ñaây laø moät soá nguyeân taéc cô baûn :
Ä Choïn ñuùng loaïi bieåu ñoà. Neàu chöa nhaän ra neùt töông quan giöõa döõ lieäu caàn bieåu thò vôùi bieåu ñoà, haõy choïn moät bieåu ñoà khaùc. Chaúng haïn, muoán hieån thò nhieàu vaïch hôn thanh hay coät trong bieåu ñoà, haõy söû dung bieåu ñoà vaïch ñeå bieåu dieãn nhieàu chuoãi döõ lieäu khaùc nhau.
Ä Haõy duøng töø ngöõ ngaén goïn hay vieát taét trong truïc X. Nhaõn phaân muïc coù khuynh höôùng chaïy nhaäp vaøo nhau vaø trôû neân khoù ñoïc, ñaëc bieät khi bieåu ñoà bieåu dieãn caùc nhoùm döõ lieäu vöôït treân boán giai ñoaïn.
Ä Söû duïng hai bieåu ñoà neáu moät bieåu ñoà khoâng ñuû ñaùp öùng hoaëc coù theå gaây nhaàm laãn. Khoâng ñöôïc keát hôïp nhieàu taäp hôïp döõ lieäu vôùi nhieàu chuoãi döõ lieäu trong moät bieåu ñoà nhaèm bieåu dieãn hai hay nhieàu moái quan heä chính yeáu cuøng moät luùc.
Ä Khoâng ñöôïc bieåu dieãn quaù nhieàu ñieåm döõ lieäu. Cuõng khoâng neân laäp bieåu ñoà cho nhöõng taäp hôïp giaù trò coù giaù trò quaù caùch bieät nhau, chaúng haïn, hai nhoùm trong daõy 5 chöõ soá vaø moät nhoùm khaùc trong daõy 3 chöõ soá. Neáu khoâng, tyû leä truïc Y seõ quaù lôùn ñeán noãi khoâng theå naøo phaân bieät nhöõng ñaïi löôïng nhoû hôn.
Ä Traùnh chaát ñoáng thoâng tin treân bieåu ñoà. Döõ lieäu ñöôïc bieåu dieãn laø moät ñieåm nhoû, vaø thoâng tin laøm ngöôøi ñoïc khoâng nhaän roõ ñieåm ñoù. Neáu caàn nhieàu thoâng tin ñeå giaûi thích bieåu ñoà, neân söû duïng loaïi bieåu ñoà khaùc voán coù khaû naêng trình baøy döõ lieäu hieäu quaû hôn. Neáu buoäc phaûi gaùn chuù thích, haõy söû duïng AutoShape trong Word ñeå taïo khung chuù thích.
Ä Khoâng choïn quaù nhieàu ñieåm döõ lieäu. Caøng nhieàu ñieåm döõ lieäu, chuùng caøng gaàn nhau vaø caøng khoù ñoïc bieåu ñoà. Dó nhieân, coù quyeàn ñieàu chænh kích côõ bieåu ñoà ñeå laøm cho noù lôùn hôn ôû moïi thôøi ñieåm, theá nhöng, ñieàu ñoù coù theå laøm hoûng caùch baøy trí cuûa taøi lieäu.
Ä Haõy caån thaän vôùi hieäu öùng 3-D. Chuùng laøm cho bieåu ñoà soáng ñoäng hôn, nhöng ñoàng thôøi cuõng laøm cho bieåu ñoà trôû neân khoù ñoïc hôn. Neáu bieåu ñoà 3-D troâng roái raém, haõy duøng phieân baûn 2-D.
Ä Haõy thöû in moïi bieåu ñoà keát quaû. Nhöõng bieåu ñoà troâng ñeïp maét treân maøn hình raát coù theå khoù ñoïc treân giaáy, ñaëc bieät khi in treân giaáy traéng ñen. Neáu maùy in khoâng in roõ caùc giaù trò Grayscale, phaûi thay theá maãu toâ baèng maøu toâ.

88.Coù theå minh hoïa moät soá ví duï veà gaïch döôùi töø khoâng ?
Word 97 cho chín tuyø choïn gaïch döôùi. (Trong Word 95, coù boán choïn löïa, vaø trong Word 6, coù ba tuøy choïn.) Chæ coù tuøy choïn gaïch ñôn döôùi caùc töø vaø nhöõng khoaûng traéng giöõa caùc töø laø coù moät nuùt treân thanh coâng cuï ñònh daïng. Coøn taát caû caùc kieåu gaïch döôùi ñeàu khaû duïng treân hoäp thoaïi Font. Baûng sau ñaây lieät keâ teân tuøy choïn vaø ví duï maãu veà tuøy choïn gaïch döôùi.

Teân tuøy choïn gaïch döôùi Ví duï maãu
Single (gaïch ñôn) A Rose
Words Only (Gaïch döôùi chæ caùc töø (khoâng gaïch A Rose
döôùi khoaûng traéng giöõa caùc töø))
Double (Gaïch ñoâi(keùp)) A Rose
Dotted (Gaïch chaám chaám) A Rose
Thick (Neùt daày) A Rose
Dash (Neùt vaïch) A Rose
Dot Dash (Gaïch chaám vaø vaïch) A Rose
Dot Dot Dash (Hai gaïch chaám vaø vaïch) A Rose
Wave (Gaïch daïng soùng) A Rose

89. Moät soá phím taét ñöôïc söû duïng khi ñònh daïng kyù töï

Phím taét
Taùc duïng
Ctrl + B
Baät taét cheá ñoä in ñaäm
Ctrl + I
Baät taét cheá ñoä in nghieâng
Ctrl + U
Baät taét cheá ñoä gaïch döôùi lieân tuïc (Gaïch döôùi taát caû khoaûng traéng giöõa caùc töø)
Ctrl + Shift + W
Baät taét cheá ñoä gaïch döôùi caùc töø (Khoâng gaïch döôùi khoaûng traéng giöõa caùc töø)
Ctrl + Shift + D
Baät taét cheá ñoä gaïch ñoâi döôùi caùc töø (Khoâng gaïch döôùi khoaûng traéng giöõa caùc töø)
Ctrl ++
Baät taét cheá ñoä chæ soá döôùi (Subscript), ví duï CO2.
Ctrl + Shift + =
Baät taét cheá ñoä chæ soá treân (superscript), ví duï x3.
Ctrl + Shift + A
Baät taét cheá ñoä ñoåi thaønh chöõ hoa.

Ctrl + Shift + K
Baät taét cheá ñoä ñoåi thaønh chöõ hoa nhoû

Ctrl + Shift + F
Kích hoaït hoäp danh saùch Font treân thanh coâng cuï Formatting, nôi baïn löïa teân phoâng. Khi thanh coâng cuï Formatting taét, haõy nhaán Ctrl+Shift+F laàn nöõa ñeå hieån thò hoäp thoaïi Font
Ctrl + Shift + P
Kích hoaït hoäp danh saùch Font Size treân thanh coâng cuï Formatting, nôi baïn löïa kích côõ phoâng. Khi thanh coâng cuï Formatting taét, haõy nhaán Ctrl+Shift+F laàn nöõa ñeå hieån thò hoäp thoaïi Font
Ctrl + Shift + H
Chuyeån ñoåi qua laïi giöõa cheá ñoä che daáu (laøm aån) vaên baûn.
Ctrl + >
(Ctrl + Shift +. )
Gia taêng kích côõ phoâng tôùi côõ phoâng keá tieáp lôùn hôn treân maùy in hieän haønh.
Ctrl + <
Ctrl + Shift +, )
Giaûm bôùt kích côõ phoâng tôùi côõ phoâng keá tieáp nhoû hôn coù theå ñöôïc treân maùy in hieän haønh.
Ctrl +]
Gia taêng kích côõ phoâng leân 1 Point
Ctrl +[
Giaûm kích côõ phoâng xuoáng 1 Point

Shift + F3
Thay ñoåi kieåu caùc kyù töï ñöôïc choïn töø chöõ thöôøng sang caùc töø coù chöõ hoa ñaàu, töø chöõ coù chöõ hoa ñaàu thaønh toaøn boä chöõ in hoa, vaø töø chöõ in hoa thaønh chöõ thöôøng.
Ctrl + Spacebar
Ctrl + Shift + 7
Gôõ boû taát caû ñònh daïng vaên baûn boå sung, daïng thöùc vaên baûn seõ ñöôïc thieát laäp chæ theo Style paragraph.
Ctrl + Shift + Q
Chuyeån ñoåi vaên baûn ñöôïc choïn thaønh phoâng Symbol.
Ctrl + D
Hieån thò hoäp thoaïi Font.

90. Trong moät taøi lieäu nhieàu trang, muoán di chuyeån nhanh trôû laïi vò trí tröôùc ñoù phaûi laøm theá naøo ?
Giaû söû di chuyeån ñieåm cheøn ñeán moät vò trí khaùc cuûa taøi lieäu roài muoán quay ñieåm cheøn veà vò trí tröôùc ñoù, haõy nhaán toå hôïp phím taét Go Back (Shift + F5) ñeå nhanh choùng quay veà vò trí tröôùc ñoù. Word nhôù ba vò trí sau choùt nôi thöïc hieän thay ñoåi. Baèng caùch nhaán laïi phím taét Go Back, coù theå di chuyeån ñieåm cheøn giöõa ba vò trí sau cuøng vaø vò trí hieän haønh. Neáu moät trong nhöõng nôi ñoù naèm trong moät taøi lieäu khaùc vaãn coøn môû thì Word seõ chuyeån tôùi taøi lieäu ñoù.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s