Tu học Word,Thu thuat word P10


91. Coù caùch naøo truy tìm caùc töø troïn veïn vaø caùc töø coù phaân bieät chöõ thöôøng chöõ hoa ?
Moät soá töø daøi chöùa trong chuùng nhöõng töø ngaén goïn. Ví duï : an naèm ôû giöõa töø thanh, ngang. Moät soá töø coù theå laø teân maøu saéc (ví duï : thieân thanh ), vaø trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc, chuùng laø teân rieâng cuûa ngöôøi (ví duï: Thieân Thanh). Hoaëc chuùng coù theå laø töø baét ñaàu moät caâu. Trong hai tröôøng hôïp sau, töø ñöôïc vieát hoa. Khi chæ muoán truy tìm caùc töø ngaén (khoâng laø moät boä phaän cuûa töø daøi hôn), nghóa laø muoán chæ thò Word tìm caùc töø troïn veïn. Cuõng vaäy, neáu muoán truy tìm caùc töø coù saép xeáp ñaët bieät giöõa chöõ thöôøng vaø chöù hoa, nghóa laø muoán chæ thò Word tìm töø coù phaân bieät chöõ thöôøng vaø chöõ hoa moät caùch chính xaùc. Neáu khoâng muoán chæ thò Word laøm ñieàu naøy, Word seõ tìm taát caû töø phuø hôïp baát keå chuùng laø chöõ thöôøng hay chöõ hoa.
Cuõng coù theå truy tìm caùc töø troïn veïn vaø töø coù phaân bieät chöõ thöôøng vaø chöõ hoa nhaèm muïc ñích thay theá.
Ñeå chæ thò Word truy tìm caùc töø troïn veïn vaø töø coù phaân bieät chöõ thöôøng vaø chöõ hoa, haõy thöïc hieän caùc böôùc sau:
1. Choïn menu Edit / Find. Hoäp thoaïi Find hieån thò.
2. Goõ töø muoán truy tìm vaøo hoäp Find What.
3. Nhaáp tieáp nuùt More.
Ñaùnh daáu choïn oâ Match case ñeå vieäc truy tìm coù phaân bieät chöõ thöôøng vaø chöõ hoa. Xoaù choïn oâ naøy ñeå truy tìm taát caû töø phuø hôïp baát keå chuùng laø chöõ thöôøng hay hoa.
Ñaùnh daáu choïn oâ File whole words only ñeå chæ truy tìm caùc töø choïn veïn. Xoùa choïn oâ naøy ñeå truy tìm taát caû töø naèm beân trong caùc töø daøi hôn.

92. Di chuyeån vaø sao cheùp hình aûnh:
Coù theå di chuyeån hoaëc sao cheùp moät hình aûnh ñaõ veõ baèng caùch söû duïng chuoät.
– Ñeå di chuyeån moät hình aûnh, nhaáp hình aûnh ñeå choïn noù, roài keùo hình aûnh ñeán vò trí môùi.
– Ñeå sao cheùp moät hình aûnh, nhaáp hình aûnh ñeå choïn, roài nhaán-giöõ phím Ctrl trong khi keùo baûn sao cuûa hình aûnh tôùi vò trí môùi. Baûn goác vaãn giöõ laïi trong vò trí nguyeân thuyû cuûa noù, vaø baûn sao ñöôïc ñaët ôû vò trí môùi.

93.Toâi khoâng theå thieát laäp ñöôïc caùc tieâu ñeà ñaàu trang/cuoái trang (Header vaø Footer) cuûa trang chaün vaø trang leû? Höôùng daãn toâi caùch thöïc hieän ñi.
Thöïc hieän taïo tieâu ñeà ñaàu trang/cuoái trang cho caùc trang chaün vaø leû nhö sau:
– Nhaáp choïn menu View / Header and Footer.
– Hoäp thoaïi Header and Footer xuaát hieän cuøng khung Header. Ñieåm cheøn naèm trong khung Header.
– Neáu muoán taïo tieâu ñeà trang chaün / leû khaùc nhau, nhaáp vaøo bieåu töôïng & treân thanh coâng cuï naøy. Hoäp thoaïi Page setup xuaát hieän.
– Trong hoäp thoaïi naøy, choïn theû Layout. Ôû muïc Headers and Footers, ñaùnh daáu choïn oâ Different odd and even.
– Khung Header seõ thay ñoåi Odd Page Header (Tieâu ñeà trang leû). Goõ tieâu ñeà ñaàu trang vaøo trang naøy.
– Nhaáp vaøo nuùt bieåu töôïng treân hoäp thoaïi Header and Footer.
– Khung Header seõ thay ñoåi thaønh Even Page Header (Tieâu ñeà trang chaün). Goõ tieâu ñeà ñaàu trang vaøo trang naøy.
– Nhaáp Close ñoùng hoäp thoaïi Header and Footer.
Kieåm tra laïi treân maøn hình Print Preview xem coù phaûi tieâu ñeà ñaàu trang/cuoái trang coù trang chaün/ leû khaùc nhau hay khoâng.

94. Toâi nghe noùi coù caùch di chuyeån vaø sao cheùp noâi dung baèng caùc phím ñaëc bieät. Coù thaät theá khoâng?
Word coù caùc phím ñaëc bieät duøng ñeå di chuyeån vaø sao cheùp töø vaøo vò trí môùi maø khoâng phaûi duøng Clipboard. Ñoù laø phím Move (F2) vaø phím taét Copy (Shift + F2).
Ñeå di chuyeån nhoùm töø haõy laøm nhö sau:
– Choïn nhoùm töø muoán di chuyeån.
– Nhaáp phím F2, caâu hoûi “Move to where?” xuaát hieän treân thanh traïng thaùi.
– Ñaët ñieåm cheøn vaøo vò trí môùi baèng chuoät hay baèng baøn phím.
– Nhaán Enter ñeå di chuyeån tôùi vò trí môùi, hoaëc nhaán Escape thay cho phím Enter ñeå huyû vieäc di chuyeån.
Caùc böôùc cho phím taét Copy (Shift + F2) cuõng töông töï nhö treân. Ñeå sao cheùp caùc töø, haõy laøm nhö sau:
– Choïn nhoùm töø muoán sao cheùp.
– Nhaán Shift + F2, caâu hoûi “Copy to where?” ñöôïc hieån thò treân thanh traïng thaùi.
– Ñaët ñieåm cheøn vaøo vò trí môùi baèng chuoät hay baèng baøn phím.
– Nhaán Enter ñeå sao cheùp vuøng choïn tôùi vò trí môùi, hoaëc nhaán Escape thay theá Enter ñeå huyû boû vieäc sao cheùp.

95. Trong khi in taøi lieäu nhieàu trang toâi phaùt hieän coù vaøi trang bò sai loãi chính taû. Vaäy laøm sao ñeå in laïi nhöõng trang naøy?
Word khoâng buoäc phaûi in toaøn boä taøi lieäu cuøng luùc. Neáu thích, coù theå in chæ moät boä phaän cuûa taøi lieäu, coù theå in trang hieän haønh, caùc trang rieâng bieät, moät loaït lieân tieáp caùc trang, trang soá leû, hoaëc chæ nhöõng trang soá chaün. Thaäm chí coù theå in vaên baûn ñöôïc choïn. Nhöõng muïc döôùi ñaây giaûi thích taát caû caùc muïc hieän trong hoäp thoaïi Print.
Nhaáp choïn menu File / Print.
In trang hieän haønh:

– Word hieåu trang coù chöùa ñieåm cheøn laø trang hieän haønh.
– Ñeå in trang hieän haønh, haõy nhaáp tuyø choïn Current Page ôû muïc Page range.
In caùc trang rieâng leû:

– Ñeå in caùc trang rieâng leû(hoaëc khoâng lieân tuïc), haõy goõ caùc soá trang caùch nhau baèng daáu phaåy, trong hoäp Page ôû muïc Page range – ví duï: 1,4,7,9. Khi baét ñaàu goõ, tuøy choïn töï ñoäng ñöôïc choïn.
– Coù theå keát hôïp vieäc goõ caùc trang lieân tuïc vaø caùc trang rieâng leû: ví duï: coù theå goõ 3,4,8-10,13-15,18.
In töø trang naøy qua trang khaùc:
– Coù theå in moät nhoùm caùc trang lieân tuïc, baét ñaàu vaø keát thuùc ôû baát kì trang naøo. Ñeå laøm vieäc naøy, goõ trong hoäp Page soá trang thöù nhaát, moät daáu gaïch ngang, vaø trang cuoái cuøng – chaúng haïn, 2-9.
– Neáu taøi lieäu chöùa caùc section maø baïn muoán in moät daõy caùc trang, haõy goäp vaøo nhöõng soá section. Ñoái vôùi nhöõng taøi lieäu coù phaân ra caùc section, goõ p, soá trang s, vaø soá section – ví duï, goõ p4s2 ñeå in boán trang cuûa section 2. Baïn coù theå goõ soá trang vaø section keát hôïp nhö moät phaàn cuûa daõy trang gioáng nhö caùc trang rieâng leû ôû muïc treân – ví duï:3, p4s2-p5s3, 10-29, 69.
In caùc trang leû hoaëc chaün:
– Ñeå in chæ nhöõng trang ñaùnh soá leû cuûa moät taøi lieäu, haõy choïn Odd pages trong danh saùch thaû xuoáng Print gaàn goùc phaûi cuûa hoäp thoaïi Print. Ñeå in chæ nhöõng trang ñaùnh soá chaün trong moät taøi lieäu, haõy choïn Even pages trong danh saùch naøy.
– Tuyø choïn chuaån laø in taát caû caùc trang leû hoaëc trang chaün. Baïn cuõng coù theå choïn chæ trang leû hoaëc trang chaün trong phaïm vi moät daõy trang nhaát ñònh. Chaúng haïn, neáu baïn goõ vaøo moät daõy trang 10-20 vaø choïn Even pages thì Word in caùc trang 10,12,14,16,18 vaø 20.
In moät vuøng choïn trong taøi lieäu:
Ta in moät vuøng choïn trong taøi lieäu baèng caùch:
a) Choïn vuøng trong taøi lieäu muoán in.
b) Choïn menu File / Print.
c) Nhaáp tuyø choïn Selection ôû muïc Page range.
d) Nhaáp OK.
Khi in moät vuøng choïn, Word khoâng in tieâu ñeà ñaàu trang / cuoái trang (header and footer). Cuõng gioáng nhö vaäy, vieäc in baét ñaàu taïi ñænh cuûa trang giaáy chöù khoâng phaûi ôû nôi vaên baûn ñöôïc ñaët treân trang trong taøi lieäu.

96.Caùch bieán ñoåi moät hoäp nhaäp thaønh khung.
Neáu ñaõ söû duïng moät phieân baûn tröôùc ñoù cuûa Word, coù leõ baïn quen thuoäc vôùi caùc khung. Coù theå bieán ñoåi moät Text box thaønh moät khung neáu thích khung hôn. Löu yù raèng khoâng theå cheøn tröïc tieáp moät khung trong Word 97. Ñeå cheøn khung, phaûi cheøn Text box, roài bieán ñoåi noù thaønh khung. Cuõng vaäy, text box muoán bieán ñoåi khoâng theå lieân keát vôùi Text box khaùc.
Ñeå bieán ñoåi moät Text box thaønh khung (frame), haõy laøm theo caùc böôùc sau:
a) Nhaáp Text box.
b) Nhaáp choïn menu Format / Text box môû hoäp thoaïi Format Text Box roài choïn theû Text Box.
c) Nhaáp nuùt Convert To Frame.
d) Moät hoäp thoâng baùo xuaát hieän.
e) Nhaáp muùt OK.
Khi bieán ñoåi Text Box thaønh khung, Word seõ thay ñoåi caùc khung vieàn vaø boùng ñoå, neáu caàn, thaønh moät trong 16 maøu cô baûn. Baát kyø hieäu öùng khung vieàn ñaëc bieät naøo cuõng ñöôïc ñoåi thaønh phaúng. Baïn khoâng theå söû duïng thaønh coâng cuï Drawing ñeå boå xung caùc hieäu öùng ñaëc bieät vaøo khung. Text Box cho pheùp söû duïng nhieàu tuyø choïn ñònh daïng hôn khung. Cuõng vaäy, Text box traùnh ñöôïc caùc kieåu caùch maø ngöôøi duøng khung lónh hoäi ñöôïc vaø thaønh thaïo nhöng khoâng thích.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s