Tu học Word,Thu thuat word P7


61. Toâi muoán tìm hieåu xem nuùt bieåu töôïng Autoshapes treân thanh coâng cuï Drawing duøng laøm gì, caùch duøng?
Trong nuùt bieåu töôïng naøy coù raát nhieàu tuyø choïn, moãi tuyø choïn cho raát nhieàu kieåu daùng hình veõ nhö: maët traêng, kim cöông, chöõ nhaät, sao vaøng, daáu moùc, hoäp chuù giaûi.
Noäi dung caùc kieåu daùng hình aûnh cuûa AutoShapes nhö sau:
1. Muoán choïn caùc kieåu daùng trong Autoshapes, nhaáp vaøo nuùt beân traùi cuûa bieåu töôïng naøy, hoäp danh xuaát hieän.
2. Choïn tieáp moät loaïi hình trong hoäp danh saùch, noù seõ cung caáp tieáp moät hoäp hình daùng caùc AutoShapes.
3. Nhaáp chuoät vaøo hình daùng tuyø yù, con chuoät seõ bieán thaønh daáu coäng.
4. Keùo daáu coäng naøy vaøo trang vaên baûn vaø keùo reâ chuoät veà beân phaûi vaø xuoáng döôùi thaû chuoät seõ veõ ñöôïc Autoshapes ñaõ choïn vaøo vaên baûn.

62. Laøm theá naøo ñeå cheøn vaên baûn vaøo trong caùc hình veõ nhö cuoán thö, ngoâi sao?

Baïn thöïc hieän caùc böôùc sau:
1. Nhaáp choïn Autoshapes – stars and banners vaø choïn hình veõ nhö cuoán thö.
2. Veõ hình cuoán nhö treân vaên baûn.
3. Muoán vieát chöõ vaøo trong cuoán thö, nhaáp chuoät phaûi vaøo hình cuoán thö, menu taét xuaát hieän nhaáp vaøo muïc Add text, ñieåm cheøn xuaát hieän trong moät cuoán thö, cho pheùp nhaäp vaên baûn vaøo hình cuoán thö.

63. Khi söû duïng thanh coâng cuï drawing veõ muõi teân / ñöôøng thaúng vaø di chuyeån chuùng vaøo caùc vò trí caàn thieát,chuùng thöôøng xeâ dòch ñi cao hôn, coù caùch gì ñeå ñaët chuùng chính xaùc khoâng?


Thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaáp vaøo nuùt Draw treân thanh coâng cuï Drawing. Hoäp danh saùch xuaát hieän.
2. Nhaép choïn Grid. Hoäp thoaïi Snap to Grid xuaát hieän.
3. Xoùa choïn oâ Snap to Grid: ñieàu chænh gía trò horizontal spacing vaø vertical thaønh 0.1 cm.
4. Nhaép nuùt OK.
Töø nay trôû ñi vieäc ñieàu khieån muõi teân / ñöôøng thaúng seõ raát chính xaùc vaø deã daøng.

64. Toâi veõ muõi teân hay bò cong troâng raát xaáu, vaäy coù caùch gì ñeå veõ thaúng ñöôïc? Caùch di chuyeån muõi teân /hình aûnh treân vaên baûn?
Ø Muoán di chuyeån muõi teân hoaëc ñoái töôïng baát kyø trong vaên baûn, phaûi choïn ñoái töôïng.noùi caùch khaùc cho deã hieåu laø nhaáp vaøo ñoái töôïng ñoù, treân maøn hình seõ thaáy xuaát hieän 8 handle bao quanh, rieâng muõi teân chæ coù 2 handle ôû hai ñaàu.
Ø Ñöa con choû chuoät vaøo ñoù, khi thaáy xuaát hieän muõi teân 4 ñaàu thì nhaáp chuoät vaø keùo ñeán vò trí ñònh ñaët vaø thaû chuoät. Moät caùch khaùc laø sau khi nhaáp vaøo ñoái töôïng, nhaán phímçèéê treân baøn phím ñeå duy chuyeån theo caùc chieàu traùi/treân/phaûi/döôùi.
Ø Muoán veõ muõi teân thaúng, nhaán Shift trong khi keùo chuoät ñeå veõ.

65.Toâi muoán cho hình aûnh chìm xuoáng döôùi vaên baûn vaø môø ñi,ñaäm leân coù ñöôïc khoâng, caùch laøm theá naøo?

Thöïc hieän nhö sau :
1. Nhaáp choïn menu Insert/Picture/Clip Art/From File.
2. Choïn hình aûnh tuyø yù roài nhaán nuùt Insert treân caùc hoäp thoaïi ñeå cheøn hình aûnh vaøo trang vaên baûn.
3. Thoâng thöôøng khi cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn, thanh coâng cuï Picture seõ xuaát hieän cuøng luùc. Neáu khoâng, kích hoaït noù baèng caùch nhaáp choïn menu View/Toolbar, ñaùnh daáu choïn Picture.
4. Nhaáp vaøo nuùt bieåu töôïng thöù 5 hoaëc thöù 6 treân thanh coâng cuï naøy ñeå thay ñoåi ñoä saùng toái cho aûnh.
5. Nhaáp vaøo nuùt bieåu töôïng thöù 2 treân thanh coâng cuï picture. Hoäp thoaïi xoå xuoáng xuaát hieän.
6. Nhaáp choïn watermark ñeå cho aûnh chìm xuoáng phía döôùi vaên baûn.
66. Xin cho bieát autotext laø gì, caùch söû duïng, caùch gôõ boû autotext.
Autotext laø ñaëc tính cheøn vaên baûn töï ñoäng. Noù ñöôïc duøng vaøo caùc vieäc sau ñaây: taïo autotext cho nhöõng doøng tieâu ñeà (vaên baûn, hình aûnh) thöôøng xuyeân gaëp khi xoaïn thaûo vaên baûn, traùnh vieäc maát coâng chæ goõ ñi goõ laïi nhö theá.
Thöïc hieän taïo moät autotext nhö sau:
1. Nhaäp tieâu ñeà (hoaëc ñoaïn vaên baûn) hay söû duïng vaøo trang vaên baûn.
2. Ñaùnh daáu choïn ñoaïn vaên baûn naøy.
3. Nhaáp choïn insert – autotext – autotext, hoäp thoaïi autocorrect, theû autotext xuaát hieän.
4. Goõ vaøo oâ enter autotext entries here nhoùm kyù töï taét duøng laøm kyù hieäu cuûa autotext.
5. Nhaáp nuùt add.
6. Nhaáp OK.
Muoán söû duïng autotext naøy, chæ caàn goõ nhoùm kyù töï taét vaø phím F3, luùc ñoù tieâu (hoaëc khoái vaên baûn) seõ cheøn vaøo vaên baûn.
Muoán xoaù boû autotext, vaøo autotext, goõ phím kyù töï taét vaøo phím enter auttext entries here (hoaëc choïn löïa chuùng ôû danh saùch beân döôùi), sau ñoù nhaép delete.
Töø nay veà sau seõ khoâng söû duïng ñöôïc autotext naøy nöõa.

67.Toâi muoán ngaên caûn ngöôøi khaùc khoâng taïo autotext thì laøm caùch naøo, muoán laøm autotext thì thöïc hieän ra sao?
Thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaáp ñuùp vaøo oâ coù chöõ WPH treân thanh traïng thaùi ôû döôùi maøn hình, moät hoäp thoaïi xuaát hieän.
2. Nhaáp tieáp vaøo nuùt options hoäp thoaïi khaùc laïi xuaát hieän.
3. Ñaùnh daáu choïn vaøo oâ help for wordperfect users.
4. Nhaáp OK.
5. Nhaáp nuùt close.
Muoán caøi ñaët ñöôïc autotext, thöïc hieän laïi caùc böôùc treân vaø xoaù choïn oâ help for wordperfect users.

68.Toâi soaïn moät vaên baûn daøi 30 trang, baây giôø toâi chuyeån sang taäp tin môùi. Toâi muoán ñaùnh soá trang tieáp theo laø 31. vaäy toâi phaûi laøm theá naøo?
Thöïc hieän nhö sau:
1. Choïn menu – view – header and footer
2. Nhaán choïn nuùt format page number treân hoäp thoaïi naøy. Hoäp thoaïi page number format xuaát hieän.
3. Trong muïc start at, goõ soá 31
4. Nhaáp OK.
5. Nhaáp nuùt close treân hoäp thoaïi header and footer

69. Laøm theá naøo chuyeån sang moät taøi lieäu khaùc ñaõ môû treân word?
Baát cöù luùc naøo coù taøi lieäu ñang môû, teân taøi lieäu naøy seõ xuaát hieän ôû cuoái menu window.
Ñeå môû taøi lieäu, baïn:
Ø Nhaáp choïn teân taøi lieäu muoán môû töø menu window
Ø Hoaëc moãi taøi lieäu ñeàu coù moät soá hieäu ñöôïc gaïch döôùi ôû tröôùc teân taøi lieäu töông öùng treân menu window. Nhaán toå hôïp phím Alt + w, nhaán tieáp soá hieäu cuûa taøi lieäu ñeå kích hoaït noù.

70. Söû duïng thoâng tin maùch nöôùc.
Assistant coù hieån thò maãu thoâng tin maùch nöôùc môùi trong ngaøy (tip of the day) moãi laàn khôûi word, vaø tieáp tuïc cung caáp maãu thoâng tin maùch nöôùc khaùc trong suoát ngaøy ñoù. Thoâng tin maùch nöôùc haøng ngaøy töï ñoäng xuaát hieän, coøn caùc thoâng tin maùch nöôùc khaùc töï thoâng baùo söï hieän dieän cuûa chuùng baèng bieåu töôïng coù daïng boùng ñeøn troøn.

Nhaáp vaøo boùng ñeøn ñeå xem thoâng tin maùch nöôùc.
Neáu assistant bò giaáu, bieåu töôïng boùng ñeøn seõ xuaát hieän beân caïnh nuùt help treân thanh coâng cuï chuaån, vaø coù theå nhaáp vaøo ñoù ñeå hieån thò thoâng tin maùch nöôùc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s