Tu học Word,Thu thuat word P6


51. Toâi coù theå duy trì caùc ñoaïn trong cuøng moät coät ñöôïc khoâng?
Thöïc hieän nhö sau:
1. Choïn nhöõng ñoaïn muoán naèm chung coät.
2. Nhaáp choïn menu Format -> Paragragh.
3. Choïn tieáp theû Line and Page Breaks.
4. ÔÛ muïc Pagination, ñaùnh daáu choïn oâ Keep with next.
5. Nhaáp OK. Caùc ñoaïn ñaõ choïn seõ ñöôïc duy trì trong cuøng moät coät.

52.Laøm theá naøo ñeå taïo nhöõng töïa ñeà ñeïp maét trong vaên baûn ?
WordArt laø moät coâng cuï ñaéc duïng. Muoán taïo WordArt, haõy theo caùc böôùc sau :
1. Choïn menu Insert -> Picture -> WordArt.
2. Word cung caáp hoäp thoaïi WordArt Gallery chöùa caùc kieåu daùng ñeïp maét cuûa WordArt.
3. Choïn moät trong caùc kieåu daùng aáy roài nhaáp OK.
4. Hoäp thoaïi xuaát hieän, goõ doøng vaên baûn muoán taïo WordArt vaøo khung Text. Caùc hoäp Font, Size vaø nuùt bieåu töôïng in ñaäm, in nghieâng cho pheùp choïn phoâng chöõ vaø ñònh daïng laïi.
5. Nhaáp OK, Word seõ töï ñoäng cheøn WordArt vöøa taïo vaøo trang vaên baûn, ñoàng thôøi ñöa ra thanh coâng cuï WordArt cho pheùp tieáp tuïc chænh söûa neáu chöa vöøa yù.

53. Laøm theá naøo hieån thò moät khung giöõa caùc coät vaên baûn?
Keû moät Textbox ôû giöõa caùc coät vaø thöïc hieän moät vaøi thao taùc nhoû cho textbox seõ taïo ñöôïc moät khung giöõa caùc coät. Thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaáp nuùt Column treân thanh coâng cuï chuaån ñeå thieát laäp soá coät vaên baûn. Nhaäp vaên baûn vaøo trong nhöõng coät naøy.
2. Nhaáp choïn menu View -> Page Layout.
3. Keû moät textbox tuyø yù. Nhaáp chuoät phaûi môû menu taét. Trong menu taét naøy, choïn Format Text Box. Hoäp thoaïi Format Text Box xuaát hieän.
4. Ñònh vò trí khung. ÔÛ muïc Wrapping style choïn Square. ÔÛ muïc Wrap to choïn Both sides.
5. Ngoaøi ra coù theå thöïc hieän caùc thay ñoåi khaùc nhö ñònh daïng laïi caùc ñöôøng vieàn khung hoaëc kích côõ text box.
6. Nhaáp OK.

54. Toâi coù moät doøng chöõ, vaø toâi muoán moät phaàn cuûa doøng chöõ ñöôïc canh leà traùi, phaàn coøn laïi canh leà phaûi. Laøm theá naøo ñaây?
Ta duøng böôùc Tab ñeå ñònh daïng:
1. Goõ vaøo toaøn boä noäi dung cuûa doøng chöõ, caû hai phaàn canh traùi / phaûi.
2. Nhaáp choïn menu Format -> Tabs.
3. Hoäp thoaïi Tabs xuaát hieän. Ñònh böôùc Tab phaûi ôû taän leà beân phaûi trang giaáy.
4. Nhaán nuùt Set roài nhaáp OK.
5. Trôû laïi trang vaên baûn, di chuyeån ñieåm cheøn ñeán kyù töï ñaàu tieân cuûa phaàn vaên baûn canh leà vaø nhaán phím Tab.

55. Coù theå trao ñoåi thoâng tin giöõa baûng trong Word vaø phaàn meàm Excel khoâng?
Thaät söï thì neáu ñöa moät baûng tính cuûa Excel vaøo Word, Word seõ bieán ñoåi baûng tính ñoù thaønh moät baûng tính cuûa Word. Vaø neáu ñöa moät baûng cuûa Word vaøo Excel thì Excel seõ bieán ñoåi baûng ñoù thaønh moät baûng tính. Caàn phaûi bieát laø khoâng coù vaán ñeà trong vieäc trao ñoåi döõ lieäu trong Word vaø Excel, tuy nhieân khoâng theå giöõ ñöôïc caùc hình thöùc ñònh daïng.

56.Coù theå taïo bieåu ñoà töø baûng khoâng?
Neáu Word coù nhöõng tính naêng cuûa baûng tính, dó nhieân coù theå taïo bieåu ñoà töø moät baûng:
1. Choïn baûng muoán taïo bieåu ñoà.
2. Nhaáp choïn menu Insert -> Picture -> Chart. Word seõ chaïy chöông trình Microsoft Gragh Chart taïo vaø ñöa bieåu ñoà naøy vaøo taøi lieäu.

57. Laøm theá naøo ñeå khoaûng caùch giöõa caù doøng chöõ daõn ra gaáp 1, 5,gaáp ñoâi sau ñoù laïi trôû veà bình thöôøng ñöôïc.
Thöïc hieän nhö sau :
Nhaáp caùc ñoaïn vaên baûn muoán giaûn doøng.
Nhaán toå hôïp phím ctrl+5 khoaûng caùch giöõa caùc doøng chöõ seõ giaõn ra gaáp 1,5.
Nhaán toå hoäp phím ctrl+o khoaûng caùch giöõa doøng chöõ seõ giaõn ra gaáp ñoâi.
Neáu muoán trôû laïi khoaûng caùch doøng bình thöôøng thì nhaán vaøo toå hôïp phím ctrl+1.
Treân menu vaø trong hoäp thoaïi, caùc chöõ gaïch chaân giuùp môû caùc leänh cuøng vôùi phím alt.
Ví duï:nhaán toå hôïp phím alt+o+f ñeå môû hoäp thoaïi font.
Trong thöïc teá nhöõng ngöôøi duøng maùy tính chuyeân nghieäp thích duøng phím taét vaø toå hôïp phím theo kieåu naøy bôûi leõ raát nhanh choùng vaø deã thao taùc.

58. Toâi muoán xoùa boû caùc veät traéng ngaên caùch treân menu vaø muoán theâm caùc vaïch ngaên caùch môùi coù ñöôïc khoâng? Caùch thöïc hieän.
Khi nhaáp vaøo menu File, moät menu doïc xoå xuoáng, trong ñoù chöùa cuøng nhöõng vaïch ngaên caùch. Coù theå theâm bôùt tuøy yù nhöõng vaïch ngaên caùch naøy. Thöïc hieän caùc böôùc sau:
1. Nhaáp chuoät phaûi vaøo moät nuùt coâng cuï baát kyø, choïn muïc Customize. Hoäp thoaïi Customize xuaát hieän.
2. Nhaáp vaøo menu File, moät men xoå xuoáng xuaát hieän. Giaû söû muoán gôõ boû vaïch phaân caùch döôùi leänh Close, nhaáp chuoät phaûi vaøo leänh Save, moät menu con hieän ra.
3. Xoùa choïn muïc Begin a Group.
4. Nhaáp nuùt Close ñeå ñoùng hoäp thoaïi Customize.
Neáu theâm vaïch ngaên caùch giöõa caùc menu leänh, thöïc hieän caùc böôùc treân vaø choïn begin a group. Muïc ñích chính cuûa vaïch phaân caùch naøy laø phaân chia caùc nhoùm leänh vôùi nhau ñeå deå quan saùt.

59. Maùy tính cuûa toâi caøi word 97 vaø word 2000 nhöng ôû nhaø laïi khoâng maùy in, toâi beøn sao cheùp vaên baûn vaø cho vaøo maùy cô quan caøi win 3.11 vaø word D6.0 thì maùy khoâng ñoïc ñöôïc. Vaäy coù caùch naøo ñeå vaên baûn thöïc hieän ñöôïc treân maùy caøi word 97 hoaëc word 2000 neáu ñem ñeán word D6.0 ñoïc ñöôïc khoâng?
Thöïc hieän nhö sau:
1. Môû laïi vaên baûn trong maùy ôû nhaø ra.
2. Nhaáp choïn menu File -> Save as (hoaëc nhaán phím F12), hoäp thoaïi Save as xuaát hieän.
3. Luùc naøy thöïc hieän caùc thao taùc löu giöõ moät taäp tin môùi.
4. Phaàn quan troïng nhaát laø oâ Save as type, nhaáp vaøo ñoù vaø choïn muïc Word 6.0/95 coù nghóa laø choïn kieåu töông thích vôùi caùc maùy caøi Word 6.0.
5. Nhaáp nuùt save vaø löu laïi taäp tin.
6. Sao taäp tin naøy vaøo ñóa meàm vaø ñem ñeán cô quan, maùy tính ôû cô quan seõ môû ñöôïc vaên baûn cuûa baïn.
Löu yù laø caùc ñònh daïng thöïc hieän baèng Word 97 vaø Word 2000 maø word 6.0 khoâng chöùc naêng ñoù seõ bò bieán maát.

60. Khi keû moät hình chöõ nhaät baèng bieåu töôïngo treân thanh coâng cuï Drawing, toâi khoâng laøm sao cheøn chöõ ñöôïc. Giuùp toâi ñi.
Thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaép vaøo nuùt bieåu töôïng n Rectangle vaø veõ moät hình chöõ nhaät.xuaát hieän 8 handle traéng xung quanh hình.
2. Nhaáp chuoät phaûi, moät menu taét xuaát hieän, nhaáp vaøo muïc Add Text, ñieåm cheøn seõ naèm trong hình chöõ nhaät, cho pheùp cheøn chöõ vaøo ñoù.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s