Số Người Online,số người truy cập trong ASP.Net


Hướng Dẫn ASP.NET

 1. Đếm số lượt truy cập trong ASP.NET

Partial Class UserControls_demsolantruycap

Inherits System.Web.UI.UserControl

    Dim soluot As Long = 1000

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As    System.EventArgs) Handles Me.Load

   If Application(“Tongsoluot“) Is Nothing Then

Application.Add(“Tongsoluot“, Soluot)

  End If

Soluot = Application(“Tongsoluot“)

Soluot += 1

        Me.lblsolan.Text = Soluot

Application(“Tongsoluot”) = soluot

   End Sub

End Class

 1. Đếm số người Online trong ASP.NET
  • Các bạn phải tạo bảng (Tblcount )trong CSDL cua bạn có dạng như sau:
  • Các bạn tạo Global.asax trong Projec gốc. bằng cách ..Add New Item…chọn Global kéo thả vào .

Code trong Global.asax
<%@ Application Language=”VB” %>

<script runat=”server“>

Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

        ‘ Code that runs on application startup

        Application(“Guest“) = 0

    End Sub

  Sub Application_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

        ‘ Code that runs on application shutdown

    End Sub

  Sub Application_Error(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

        ‘ Code that runs when an unhandled error occurs

    End Sub

Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

        ‘ Code that runs when a new session is started

        Session.Timeout = 30

        Application.Lock()

        Application(“Guest”) = CInt(Application(“Guest”) + 1)

Kết noi bang chuoi ket noi dược lưu trong web.config

        Dim strConnect As String = “Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=F:\Banhangtructuyen1\App_Data\Banhangtructuyen.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True”

        Dim mycon As New SqlConnection(strConnect)

        Dim commandInsert0tLog As New SqlCommand(“update tblcount set Hicounter=Hicounter+1 where FieldName=’Hicounter'”, mycon)

        mycon.Open()

        commandInsert0tLog.ExecuteNonQuery()

        mycon.Close()

        Application.UnLock()

    End Sub

    Sub Session_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

        ‘ Code that runs when a session ends.

        ‘ Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode

        ‘ is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer

        ‘ or SQLServer, the event is not raised.

        Application.Lock()

        Application(“Guest“) = CInt(Application(“Guest“) – 1)

        Application.UnLock()

    End Sub

</script>

 1. Bạn tạo một UserControl có tên là :Songuoionlie.ascx
  đây là code :
  Partial Class UserControls_songuoionline

    Inherits System.Web.UI.UserControl

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        Me.lblonline.Text = Application(“Guest“).ToString

    End Sub

End Class

Bây giờ bạn có thể nắm Songuoionline.ascx thả vào phần mà muốn đặt

Chúc Các Bạn Thành  Công

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s